Craigcefnparc closure decision could be sent to Commissioners | Gellid anfon penderfyniad i gau Craigcefnparc at Gomisiynwyr

The decision on whether to close Craigcefnparc Primary School could be brought to the attention of two Commissioners, it has been suggested.

Suzy Davies AM and Cllr Brigitte Rowlands, in a letter to Swansea Council’s Cabinet last week, made clear their intentions to raise the matter with both the Children’s Commissioner and Future Generations Commissioner.

The Assembly Member for South Wales West and the County Councillor for Mawr ward, in which the school is located, explained in their letter that it is not clear whether the Cabinet have followed the process required of them when consulting on the proposed closure.

“The reports on the proposed closure of the school have, rightly so, stated that the Cabinet must consider the rights and views of the children when they carry out the consultation. However, they do not appear to have actually explained how they have done this so it is unclear whether they have sought those views in an age-appropriate way.

“The same lack of clarity goes for the Cabinet’s duty under Welsh Government’s Future Generations Act.

“This new law needs the council to think of the long term future impact that their decisions could have on communities.”

Mrs Davies, who is the Shadow Minister for Education at the Welsh Assembly, added “Judging by the documents that the Cabinet have to consider during their meeting on Thursday (20th December 2018) the Council appears to have done little more than pay lip service to their duties under the law.”

While the report for the Cabinet to consider states that the wider community will not be negatively affected by a decision to close the school, the letter signed jointly by both Mrs Davies and Cllr Rowlands points out that Craigcefnparc is a community in its own right and there does not appear to have been any consideration for the future of the village.

Their letter goes on to remind the Cabinet that Craigcefnparc even has its own community council.

The reports for the Labour-led Cabinet to consider also state that, in consulting on the closure, they must consider Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child which says that children have the right to have a say in decisions that affect them and to have that view taken seriously.

The joint letter from the Welsh Conservative Assembly Member and Councillor adds that the consultation does not appear to have consulted fully with the children at the school instead meeting only with the parents and the school council on which only a few children serve. 

Cllr Rowlands said “The consultation documents note that back in the summer I asked when the Future Generations Act will be considered by the Cabinet, as it did not appear to have been looked at by then.

“At no point has the Cabinet responded to this concern and confirmed when this law will be followed.

“The Council also signed up to the United Nations Convention on the Rights of the Child. However, as Suzy pointed out, this decision seems to have ignored that.”

The letter adds that the Cabinet’s papers state that the proposed closure of Craigcefnparc Primary School is for ‘educational reasons and these must be paramount over a perceived impact on the community’ however this goes directly against the Future Generations Act.

The decision on whether to close Craigcefnparc Primary School is due to be taken by Swansea Council’s Cabinet on Thursday 20th December 2018.

Mrs Davies and Cllr Rowlands have stated that if the Cabinet do not show clearly how they have properly considered both the Future Generations Act and the UN Convention on the Rights of the Child by this time then they will be asking the Children’s Commissioner and the Future Generations Commissioner for their views.

You can access the full letter from Suzy Davies AM and Cllr Brigitte Rowlands below.

 

Gellid tynnu sylw dau Gomisiynydd at y penderfyniad ynghylch p'un a ddylid cau Ysgol Gynradd Craigcefnparc, mae wedi'i awgrymu.

Fe wnaeth Suzy Davies AC a'r Cyng Brigitte Rowlands, mewn llythyr at Gabinet Cyngor Abertawe yr wythnos diwethaf, egluro eu bwriadau i godi'r mater gyda'r Comisiynydd Plant a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Eglurodd Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru a'r Cynghorydd Sir ar gyfer ward Mawr, lle mae'r ysgol wedi'i lleoli, yn eu llythyr nad yw'n glir a yw'r Cabinet wedi dilyn y broses sy'n ofynnol iddynt wrth ymgynghori ar y bwriad i gau.

"Mae'r adroddiadau ar gau arfaethedig yr ysgol, yn gywir, wedi datgan bod yn rhaid i'r Cabinet ystyried hawliau a barn y plant pan fyddant yn cynnal yr ymgynghoriad. Fodd bynnag, nid yw'n ymddangos eu bod wedi esbonio sut maen nhw wedi gwneud hyn felly nid yw'n glir a ydynt wedi ceisio'r safbwyntiau hynny mewn ffordd briodol o oedran.

"Mae'r un diffyg eglurder yn digwydd ar gyfer dyletswydd y Cabinet o dan Ddeddf Cynghorau Dyfodol Llywodraeth Cymru.

"Mae'r gyfraith newydd hon yn gofyn i'r cyngor feddwl am effaith hirdymor yn y dyfodol y gallai eu penderfyniadau gael ar gymunedau.

"Ychwanegodd Mrs Davies, sef y Gweinidog Cysgodol dros Addysg yn y Cynulliad Cenedlaethol, "Yn barnu gan y dogfennau y mae'n rhaid i'r Cabinet eu hystyried yn ystod eu cyfarfod ddydd Iau (20 Rhagfyr 2018) ymddengys bod y Cyngor wedi gwneud llawer mwy na gwasanaeth gwefusau talu i eu dyletswyddau o dan y gyfraith.

"Er bod yr adroddiad ar gyfer y Cabinet i'w ystyried yn nodi na chaiff y gymuned ehangach ei effeithio'n negyddol gan benderfyniad i gau'r ysgol, mae'r llythyr a lofnodwyd ar y cyd gan Mrs Davies a'r Cyng Rowlands yn nodi bod Craigcefnparc yn gymuned ynddo'i hun ac yno nid yw'n ymddangos bod unrhyw ystyriaeth ar gyfer dyfodol y pentref.

Mae eu llythyr yn mynd ymlaen i atgoffa'r Cabinet fod gan Craigcefnparc ei gyngor cymuned ei hun hyd yn oed.

Mae'r adroddiadau ar gyfer y Cabinet a arweinir gan Lafur i'w hystyried hefyd yn datgan bod rhaid iddynt ystyried Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn sy'n dweud bod gan blant hawl i gael dweud mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnynt a chael y farn honno'n cael ei gymryd o ddifrif.

Mae'r llythyr ar y cyd gan Aelod a Chynghorydd y Ceidwadwyr Cymreig yn ychwanegu nad ymddengys bod yr ymgynghoriad wedi ymgynghori'n llawn â'r plant yn yr ysgol yn hytrach na chyfarfod yn unig gyda'r rhieni a'r cyngor ysgol lle mai dim ond ychydig o blant sy'n eu gwasanaethu.

Dywedodd y Cyng Rowlands "Mae'r dogfennau ymgynghori yn nodi bod yn ôl yn yr haf gofynnais pryd y bydd y Cynghorau Dyfodol yn cael ei ystyried gan y Cabinet, gan nad oedd yn ymddangos ei fod wedi edrych arno erbyn hynny.

"Mewn unrhyw bwynt mae'r Cabinet wedi ymateb i'r pryder hwn a chadarnhaodd pryd y bydd y gyfraith hon yn cael ei dilyn.

"Mae'r Cyngor hefyd wedi ymuno â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Fodd bynnag, fel y dywedodd Suzy, ymddengys bod y penderfyniad hwn wedi anwybyddu hynny.

"Mae'r llythyr yn ychwanegu bod papurau'r Cabinet yn datgan bod cau Ysgol Gynradd Craigcefnparc ar gyfer 'rhesymau addysgol a rhaid i'r rhain fod yn hollbwysig dros yr effaith a ganfyddir ar y gymuned', ond mae hyn yn mynd yn uniongyrchol yn erbyn Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae'r penderfyniad i benderfynu a ddylid cau Ysgol Gynradd Craigcefnparc yn cael ei gymryd gan Gabinet Cyngor Abertawe ddydd Iau 20 Rhagfyr 2018.

Mae Mrs Davies a'r Cyng Rowlands wedi datgan, os nad yw'r Cabinet yn dangos yn glir sut y maent wedi ystyried y Ddeddf Cynhyrchiadau yn y Dyfodol a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn erbyn hyn, yna byddant yn gofyn i'r Comisiynydd Plant a'r Cenedlaethau Dyfodol Comisiynydd am eu barn.

Gallwch weld y llythyr llawn gan Suzy Davies AC a'r Cyng Brigitte Rowlands isod.

Attachments

Attachment Size
Letter to Swansea Council Cabinet | Llythyr i Gabinet Cyngor Abertawe 308.11 KB