Council spends almost £200,000 on translation in 18 months | Cyngor yn gwario bron i £200,000 ar gyfieithu mewn 18 mis

Figures released by Bridgend County Borough Council show that the Labour run authority has spent almost £200,000 on Welsh translation costs in less than two years.

Last month the council confirmed that they shelled out over £130,000 last financial year as they sent work to be translated into Welsh by external translation companies.

In addition, the council has spent over £60,000 between April and November this year.

The figures were revealed after BCBC’s Conservative group leader, Cllr Tom Giffard, submitted a Freedom of Information request.

Cllr Giffard said that the request was prompted after councillors were advised that the deadline for submitting questions and motions for council meetings had been changed from five working days to ten working days due to translation requirements.

“For a local authority the size of Bridgend to not have enough staff to be able to work in Welsh or translate work into Welsh when needed is staggering.

“Instead of sending £130,000 per year out of the local area to translation companies, it would be sensible and more cost effective for the local authority to simply employ a translator who could do the work for them.

“The cost of wages and pension contributions would cost considerably less than the £130,000 per year of taxpayers’ that is currently being spent.”

Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West who is also the Shadow Cabinet Secretary for Education and Welsh Language, backed up Cllr Giffard’s claims.

“I'm pleased to see that BCBC is working hard to meet the Welsh language Standards which help council fulfil the rights of its Welsh speaking residents.

“Bridgend is not Gwynedd and it will be some time before staff can meet standards on bilingual working without translation support.

“However, it strikes me that they could do this more cost effectively by employing a member of staff to carry out translation work, and encouraging other staff to improve their Welsh language skills, rather than by spending six figure sums per year on translation companies.

“This is, after all, taxpayers’ money.”

Bridgend Council confirmed to Cllr Giffard that just 78 of the 1,235 jobs advertised by the authority since April 2017 had listed Welsh language skills as ‘essential.’

Mrs Davies added “If BCBC is struggling to find good Welsh speaking applicants I know that the Welsh Language Commissioner will be able to provide them with some guidance.

“This may help them fill some of their roles and reduce their costs.”

 

Mae'r ffigurau a ryddhawyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dangos bod yr awdurdod o dan arweinydiaeth Llafur wedi gwario bron i £200,000 ar gostau cyfieithu Cymraeg mewn llai na dwy flynedd.

Y mis diwethaf, cadarnhaodd y cyngor eu bod wedi cysgodi dros £130,000 y flwyddyn ariannol ddiwethaf wrth iddynt anfon gwaith i'w gyfieithu i'r Gymraeg gan gwmnïau cyfieithu allanol.

Yn ogystal, mae'r cyngor wedi gwario dros £60,000 rhwng mis Ebrill a mis Tachwedd eleni.

Datgelwyd y ffigyrau ar ôl i arweinydd grŵp Ceidwadol BCBC, Cynghorydd Tom Giffard, gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth.

Dywedodd y Cyng Giffard fod y cais yn cael ei ysgogi ar ôl i'r cynghorwyr gael gwybod bod y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cwestiynau a chynigion ar gyfer cyfarfodydd y cyngor wedi cael ei newid o bum niwrnod gwaith i ddeg diwrnod gwaith oherwydd gofynion cyfieithu.

"Ar gyfer awdurdod lleol maint Pen-y-bont ar Ogwr i beidio â chael digon o staff i allu gweithio yn y Gymraeg neu gyfieithu gwaith i'r Gymraeg pan fo angen yn syfrdanol.

"Yn lle anfon £130,000 y flwyddyn allan o'r ardal leol i gwmnïau cyfieithu, byddai'n synhwyrol ac yn fwy cost-effeithiol i'r awdurdod lleol gyflogi cyfieithydd yn unig a allai wneud y gwaith iddyn nhw.

"Byddai cost cyflogau a chyfraniadau pensiwn yn costio llawer llai na'r £130,000 y flwyddyn o arian drethdalwyr sy'n cael ei wario ar hyn o bryd.

"Mae Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig dros Dde Orllewin Cymru, sydd hefyd yn Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros Addysg a'r Iaith Gymraeg, yn cefnogi hawliadau'r Cyng Giffard.

"Rwy'n falch o weld bod BCBC yn gweithio'n galed i gwrdd â'r Safonau Cymraeg sy'n helpu'r cyngor i gyflawni hawliau ei drigolion sy'n siarad Cymraeg.

"Nid yw Pen-y-bont ar Ogwr yn Wynedd a bydd yn beth amser cyn y gall staff fodloni safonau ar weithio dwyieithog heb gymorth cyfieithu.

"Fodd bynnag, mae'n fy synnu y gallent wneud hyn yn fwy cost-effeithiol trwy gyflogi aelod o staff i wneud gwaith cyfieithu, ac annog staff eraill i wella eu sgiliau iaith Gymraeg, yn hytrach na thrwy wario symiau chwe ffigur y flwyddyn ar gwmnïau cyfieithu.

"Mae hyn, wedi'r cyfan, arian trethdalwyr."

Cadarnhaodd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr i'r Cyng Giffard mai dim ond 78 o'r 1,235 o swyddi a hysbysebwyd gan yr awdurdod ers mis Ebrill 2017 oedd rhestru sgiliau iaith Gymraeg fel 'hanfodol.'

Ychwanegodd Mrs Davies "Os yw BCBC yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ymgeiswyr da sy'n siarad Cymraeg, rwy'n gwybod y bydd Comisiynydd yr Iaith Gymraeg yn gallu rhoi rhywfaint o arweiniad iddynt.

"Gall hyn eu helpu i lenwi rhai o'u rolau a lleihau eu costau."