Christmas Card Competition Winner announced | Cyhoeddi Enillydd Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig

Suzy Davies AM has announced her choice for this year’s Christmas Card Competition winner.

Each year Suzy invites schools from all across South Wales West to take part and the winner’s design is used as the official Christmas Card for 2018.

With over 100 entries and some great designs, Suzy announced that Pupils from STF 1 Foundation Phase at Clase Primary School had won during a visit to the school earlier today.

Suzy said: “With so many outstanding entries from various schools across the region this year, the entry from Clase Primary School really stood out amongst the crowd.

“The theme for this year was peace and the creative pupils at Clase Primary went even further by adding a digital element to the card.

Suzy added: “What really stood out was the fact that this class had not only used both English and Welsh on the card, but also British Sign Language (BSL) to communicate their message for Christmas.  The school also has a signing choir and it was wonderful to see them practising their Christmas repertoire”

 

Mae Suzy Davies AC wedi cyhoeddi ei dewis ar gyfer enillydd Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig eleni.

Bob blwyddyn mae Suzy yn gwahodd ysgolion o bob rhan o Orllewin De Cymru i gymryd rhan a defnyddir dyluniad yr enillydd fel Cerdyn Nadolig swyddogol ar gyfer 2018.

Gyda dros 100 o geisiadau a rhai dyluniadau gwych, cyhoeddodd Suzy fod disgyblion o Gyfnod Sylfaen STF 1 yn Ysgol Gynradd Clase wedi ennill yn ystod yr ymweliad â'r ysgol yn gynharach heddiw.

Meddai Suzy: "Gyda chymaint o geisiadau eithriadol o wahanol ysgolion ar draws y rhanbarth eleni, roedd y cais o Ysgol Gynradd Clase yn sefyll allan ymhlith y dorf.

"Y thema eleni oedd heddwch a bu'r disgyblion creadigol yn Ysgol Gynradd Clase mynd cam ymhellach trwy ychwanegu elfen ddigidol i'r cerdyn.

Ychwanegodd Suzy: "Yr hyn a oedd yn sefyll mas mwyaf oedd y ffaith nad oedd dim ond Cymraeg a Saesneg ar y cerdyn, ond hefyd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) i gyfathrebu eu neges ar gyfer y Nadolig. Mae gan yr ysgol hefyd gôr arwyddo ac roedd yn wych eu gweld yn ymarfer eu perfformiad Nadolig."

 

Suzy Davies AM/AC

 

Suzy Davies AM/AC