Articles

Swansea Central: Have Your Say | Canol Abertawe: Dweud eich Dweud

On Monday 21st November 2016 the consultation for "Swansea Central" was launched.

The project, which plans to redevelop parts of Swansea, including the St Davids site, the LC car park area, and the south side of Oystermouth Road, has been called "Swansea Central" and is open you to have your say o what you would
like to see.

Ar ddydd Llun 21 Tachwedd, 2016 gaeth yr ymgynghoriad ar gyfer "Canol Abertawe" ei lansio.

Nod y prosiect, a oedd yn bwriadu ailddatblygu rhannau o Abertawe, gan gynnwys safle Tyddewi, ardal y maes parcio LC, ac ochr ddeheuol Heol Ystumllwynarth, wedi cael ei alw "Ganolog Abertawe" ac mae ar agor i chi gael dweud eich dweud o beth y byddech yn hoffi gweld.

Out & About: 21- 27 November

Tuesday 22nd November: Suzy is taking part in Hacio'n Holi at the Assembly and will be discussing how to encourage more young people to get involved with the Assembly and politics in Wales.
Suzy will also be discussing how other groups and organisations can engage with Assembly Members as part of a discussion hosted by the Institute of Welsh Affairs

Dementia Strategy for Wales | Strategaeth Dementia Cymru

The Welsh Government is planning a new Dementia Strategy for Wales.
You have the opportunity to have your say on the things that are important to you about living with Dementia and what you want to see in the Wales Dementia Strategy.
Alzheimer’s Society and DEEP are working together to include you.
Mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio Strategaeth Dementia newydd ar gyfer Cymru.
Dyma gyfle ichi ddweud eich dweud am y pethau sy’n bwysig I chi o ran byw gyda dementia a beth hoffech chi ei weld yn Strategaeth Dementia Cymru.
Mae Cymdeithas Alzheimer’s Cymru a DEEP yn gweithio gyda’I gilydd I’ch cynnwys chi.

Welsh Government's "Talk Communities" Consultation | Ymgynghoriad "Trafod Cymunedau" Llywodraeth Cymru

Welsh Government has already announced that it is going to change the way that their Communities First programme works.
Part of this involves them listening to the views and experiences of people throughout Wales.

Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi ei bod yn mynd i newid y ffordd y mae eu rhaglen Cymunedau Gyntaf yn gweithio.
Mae rhan o hyn yn golygu eu bod yn gwrando ar farn a phrofiadau pobl ar hyd a lled Cymru.

Out & About: 14 - 20 November

Tuesday 15th November: Suzy, along with other members of the Culture, Welsh Language, and Communications Committee, is meeting with Ofcom to discuss broadcasting in Wales.
Thursday 17th November: Suzy is visiting Gower Bird Hospital to find out about the local environmental work they do.

Out & About: 7 November - 13 November 2016

Monday 7th November: Suzy is meeting with Welsh NHS surgeons to find out about some of the work they are doing as well as the challenges they face

Wednesday 9th November: Suzy is meeting to discuss the Circuit of Wales and the Welsh economy

Sketty Road Closures | Cau Ffyrdd Sgeti

I have been in contact with Welsh Water who have advised me that as part of their investment of £3.5 million in the local area, some roads will be closed for a time during works they are carrying out in Sketty.
Rwyf wedi bod mewn cysylltiad â Dŵr Cymru sydd wedi fy nghynghori y, fel rhan o'u buddsoddiad o £ 3.5 miliwn yn yr ardal leol, bydd rhai ffyrdd ar gau am gyfnod yn ystod y gwaith y maent yn ei gyflawni yn Sgeti.

Out & About: 31 October - 6 November 2016

Tuesday 1st November: Suzy is meeting with industry representatives to discuss the economy of the Swansea Bay City Region
Thursday 3rd November: Suzy is visiting People Plus' newly opened Port Talbot Centre

Welsh NHS sees 30% cut in bed numbers under Welsh Labour Government | GIG Cymru yn gweld toriad o 30% mewn nifer o welyau o dan Llywodraeth Cymru

Regional AM Suzy Davies has condemned Welsh Labour’s handling of the NHS after figures were released showing that there has been a cut of 30 per cent in bed numbers in the past twenty years.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi condemnio trin Llafur Cymru y GIG ar ôl y ffigurau eu rhyddhau yn dangos y bu gostyngiad o 30 y cant yn nifer y gwelyau yn yr ugain mlynedd diwethaf.