Call to new Transport Minister for Swansea Parkway station as part of City Deal | Galw ar y Gweinidog Trafnidiaeth newydd ar gyfer orsaf Parcffordd Abertawe fel rhan o Fargen Ddinesig

A new train station to the north of Swansea city centre could be the answer to helping with local jobs.

That is the view of Suzy Davies, Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, who has called on Lee Waters, Wales’s new Deputy Transport Minister, to look favourably on the Felindre old tinworks site as a hub for transport connections of all kinds, including active travel routes.

She tabled a debate in the Assembly to make the case for how a Swansea Parkway train station could improve the local economy and transport links as well as cut congestion and improve air quality.

“A Swansea Parkway will allow residents from parts of Swansea, Gower, and Neath Port Talbot a more convenient option of using the train to get into Swansea city centre than currently exists, avoiding congestion and pollution in a part of the country which is badly affected by both.  It would allow local travel more swiftly within the region, and cut east-west travel time more than electrification would have.”

She went on to say “The City Deal currently includes eleven projects focusing on manufacturing, energy, life science and wellbeing, and economic acceleration. A Swansea Parkway Station could, and should, be the twelfth.

“The big sell for the City Deal is digital connectivity. However, investor confidence in the region depends in no small part in staff being able to get to work.”

There has been cross-party frustration, including from Dai Lloyd AM, that almost £40m of taxpayers’ money spent on the Parc Felindre site trying to attract interest. 

“Now, after decades of inertia, international courier firm DPD will be bringing 150 jobs and the Leader of Swansea Council has said there is ‘significant interest’ in the site.

Suzy continued: “Parc Felindre would be a much more attractive location for many employers if there was easy access to the site from rail links.

“This way the motorway junctions and surrounding local roads would not become even more congested than they already are at peak times.”

Contributing to the debate, Swansea East AM Mike Hedges highlighted the importance a Swansea Parkway being linked to other public transport.

“It is important we have bus and rail interchanges and that we make it convenient for people. We need to get people out of their cars.”

He however added that this should be done in a way so that “getting out of cars is not inconveniencing” people.

Ken Skates, Welsh Government’s Transport and Economy Secretary, responded to Mrs Davies that “integrated transport is vital to achieving economic growth.”

Having commented in May this year that a Swansea Parkway station “should be taken forward at pace” he added that he has now commissioned a “high level analysis of the economic impacts of building a new rail station in the vicinity, which includes the impact to Swansea city centre.”

Commenting after the debate, Mrs Davies said:

“We all want to see Swansea succeed and thrive, including clean, easy access in and out of the city centre as well as speedy connectivity elsewhere. This idea fits in very well with the aims of Welsh Government’s Future Generations Act.”

“I was pleased that the Economy Secretary  said that he is “confident that with UK Government and Welsh Government working together on transport interventions that make a difference... we will be able to further fuel economic growth” in the Swansea Bay City Region.

Mike Hedges added that a Swansea Parkway was originally planned by the Welsh Development Agency back in the 1990s.

However, he pointed out that while the idea of a Swansea Parkway is not new, it “doesn’t meant it’s not a good idea.”

“The decision on, and investment in, a Swansea Parkway is ultimately one for the UK Government” said Suzy Davies.

“However support from Welsh Government will help create the confidence that is needed for this to succeed.”

 

Gallai orsaf drenau newydd yng ngogledd dinas Abertawe fod yn ateb i helpu gyda swyddi lleol.

Dyna farn Suzy Davies, Aelod Cynulliad Ceidwadwyr Cymreig Gorllewin De Cymru, sydd wedi galw ar Lee Waters, Dirprwy Weinidog Trafnidiaeth newydd Cymru, i edrych yn ffafriol ar safle hen dun gwaith Felindre fel canolfan ar gyfer cysylltiadau trafnidiaeth o bob math, gan gynnwys llwybrau teithio gweithredol.

Fe wnaeth hi gyflwyno dadl yn y Cynulliad i wneud yr achos am sut y gallai orsaf drenau Parkway Abertawe wella'r economi leol a chysylltiadau trafnidiaeth yn ogystal â thorri tagfeydd a gwella ansawdd aer.

"Bydd Parkway Abertawe yn caniatáu i drigolion o rannau o Abertawe, Gŵyr a Chastell-nedd Port Talbot ddewis mwy cyfleus o ddefnyddio'r trên i fynd i ganol dinas Abertawe nag sydd ar hyn o bryd, gan osgoi tagfeydd a llygredd mewn rhan o'r wlad a effeithir yn wael gan y ddau. Byddai'n caniatáu teithio lleol yn fwy cyflym o fewn y rhanbarth, ac yn torri amser teithio i'r dwyrain i'r gorllewin yn fwy nag y byddai trydaneiddio."

Aeth ymlaen i ddweud "Mae’r Fargen Ddinesig ar hyn o bryd yn cynnwys un ar ddeg o brosiectau sy'n canolbwyntio ar weithgynhyrchu, ynni, gwyddor bywyd a lles, a chyflymu economaidd. Gallai Gorsaf Ffordd Abertawe, a dylai, fod yn ddeuddegfed.

"Mae'r werthu mawr ar gyfer y Fargen Dinas yn gysylltiedig â digidol. Fodd bynnag, nid yw hyder buddsoddwyr yn y rhanbarth yn dibynnu ar unrhyw ran fechan yn y staff sy'n gallu dod i weithio."

Bu rhwystredigaeth drawsbleidiol, gan gynnwys gan Dai Lloyd AC, bod bron i £40 miliwn o arian trethdalwyr wedi'i wario ar safle Parc Felindre yn ceisio denu diddordeb.

"Yn awr, ar ôl degawdau o anegni, bydd cwmni negesydd rhyngwladol DPD yn dod â 150 o swyddi ac mae Arweinydd Cyngor Abertawe wedi dweud bod 'diddordeb sylweddol' yn y safle.

Parhaodd Suzy: "Byddai Parc Felindre yn lleoliad llawer mwy deniadol i lawer o gyflogwyr os oedd mynediad hawdd i'r safle o gysylltiadau rheilffyrdd.

"Fel hyn ni fyddai cyffyrdd y draffordd a'r ffyrdd lleol o gwmpas yn dod yn fwy cynhyrfu hyd yn oed nag sydd eisoes ar adegau brig."

Wrth gyfrannu at y ddadl, tynnodd Mike Hedges AC Dwyrain Abertawe sylw at y pwysigrwydd y mae Parcffordd Abertawe yn gysylltiedig â thrafnidiaeth gyhoeddus arall.

"Mae'n bwysig bod gennym gyfnewidfeydd bysiau a rheilffyrdd a'n bod yn gyfleus i bobl. Mae angen i ni gael pobl allan o'u ceir."

Fodd bynnag, ychwanegodd y dylid gwneud hyn mewn ffordd fel nad yw "mynd allan o geir yn anghyfleus" pobl.

Ymatebodd Ken Skates, Ysgrifennydd Trafnidiaeth ac Economi Llywodraeth Cymru i Mrs Davies fod "trafnidiaeth integredig yn hanfodol er mwyn sicrhau twf economaidd."

Wedi dweud ym mis Mai eleni y dylid symud ymlaen at orsaf Parcffordd Abertawe ar gyflymder "ychwanegodd ei fod bellach wedi comisiynu dadansoddiad" lefel uchel o effeithiau economaidd adeiladu gorsaf reilffordd newydd yn y cyffiniau, sy'n cynnwys yr effaith i Canol dinas Abertawe."

Wrth sôn ar ôl y ddadl, dywedodd Mrs Davies:

"Rydym i gyd eisiau gweld Abertawe yn llwyddo ac yn ffynnu, gan gynnwys mynediad glân, hawdd i mewn ac allan o ganol y ddinas yn ogystal â chysylltedd cyflym mewn mannau eraill. Mae'r syniad hwn yn cyd-fynd yn dda iawn â nodau Deddf Cynhyrchu Dyfodol Llywodraeth Cymru."

"Roeddwn yn falch bod yr Ysgrifennydd Economi wedi dweud ei fod" yn hyderus y bydd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'i gilydd ar ymyriadau trafnidiaeth sy'n gwneud gwahaniaeth ... byddwn yn gallu tyfu mwy o danwydd economaidd "yn Rhanbarth Dinas Bae Abertawe.

Ychwanegodd Mike Hedges fod Awdurdod Datblygu Cymru wedi cynllunio Parc Park yn wreiddiol yn ôl yn y 1990au.

Fodd bynnag, nododd, er nad yw'r syniad o Parkway Abertawe yn newydd, nid yw "yn golygu nad yw'n syniad da."

"Yn y pen draw, y penderfyniad ar, a buddsoddi mewn, Parkway Abertawe yw un i Lywodraeth y DU" meddai Suzy Davies.

"Fodd bynnag, bydd cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru yn helpu i greu'r hyder sydd ei angen ar gyfer hyn i lwyddo."

 

Suzy Davies AM/AC