Bridgend loses out on Welsh Government transport funding – a baffling decision | Pen-y-bont ar Ogwr yn colli allan ar gyllid trafnidiaeth Llywodraeth Cymru - penderfyniad ddryslyd

An Assembly Member declared she was “baffled” at the news that Bridgend County Borough has not received funding from Welsh Government to improve its local transport.

Suzy Davies, the Welsh Conservative AM for South Wales West, has received a response from Welsh Government’s Transport Minister confirming that the borough would lose out on promising new plans.

This comes after Welsh Government announced in June that £2.5 million was available to review transport networks in Wales and to look at improvements needed to bus stops and new transport interchanges.

At the time Ken Skates, Welsh Government’s Transport Minister, told Assembly Members “we’re going to use this funding to plan for future investment” and that work “will look to target areas in south-west Wales.”

Responding to the news, Mrs Davies said “As an AM for the whole of South Wales West I am of course pleased that Swansea will get some of this support from Welsh Government.  Assembly Members raised the issue of lack of transport planning alongside proposals for the Swansea Bay City Deal so I’m pleased that the message has got through to both our governments.

“However it is bitterly disappointing that Bridgend has missed out.  The cuts to bus subsidies have already badly affected residents and, as we know, the borough is not at the forefront of the plans for the Cardiff Capital Region which covers Bridgend.

“The Welsh Transport Minister’s comments when announcing this funding gave the impression that all of South Wales West would benefit. The region of course goes from Bridgend County Borough right across to the Gower.

“I therefore wrote to the Minister asking for details of how Bridgend would benefit only to find that it gets nothing whatsoever.”

The Transport Minister announced that he would be “making a statement before the summer recess that will provide more detail of this work, as well as four pilot scheme that are going to be taking place across Wales.”

Mrs Davies added “The Minister made that promise back in June and yet today [Wednesday 17th June 2019] was Welsh Government’s last chance to make an announcement in the Assembly before September.

“The Minister has now failed to meet his promise to update us before the summer and, even more importantly, it now means that I will not have the opportunity to raise Bridgend’s omission with him in the Chamber until he comes back to the Assembly in September.”

 

Datganodd Aelod Cynulliad ei bod yn “ddryslyd” yn y newyddion nad yw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i wella ei thrafnidiaeth leol.

Mae Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru, wedi derbyn ymateb gan Weinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru yn cadarnhau y byddai'r fwrdeistref yn colli allan ar gynlluniau newydd addawol.

Daw hyn ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ym mis Mehefin fod £2.5 miliwn ar gael i adolygu rhwydweithiau trafnidiaeth yng Nghymru ac i edrych ar y gwelliannau sydd eu hangen i arosfannau bysiau a chyfnewidfeydd trafnidiaeth newydd.

Ar y pryd, dywedodd Ken Skates, Gweinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, wrth Aelodau'r Cynulliad “rydym yn mynd i ddefnyddio'r arian hwn i gynllunio ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol” a bydd y gwaith hwnnw “yn ceisio targedu ardaloedd yn ne-orllewin Cymru.”

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Mrs Davies “Fel AC dros Orllewin De Cymru i gyd, wrth gwrs, rwy'n falch y bydd Abertawe'n cael rhywfaint o'r cymorth hwn gan Lywodraeth Cymru. Cododd Aelodau'r Cynulliad y mater o ddiffyg cynllunio trafnidiaeth ochr yn ochr â chynigion ar gyfer Bargen Ddinesig Bae Abertawe felly fy mod yn falch bod y neges wedi cyrraedd y ddwy lywodraeth.

“Fodd bynnag, mae'n siomedig iawn bod Pen-y-bont ar Ogwr wedi colli allan. Mae'r toriadau i gymorthdaliadau bysiau eisoes wedi effeithio'n wael ar drigolion ac, fel y gwyddom, nid yw'r fwrdeistref yn flaenllaw yn y cynlluniau ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy'n cwmpasu Pen-y-bont ar Ogwr.

“Roedd sylwadau Gweinidog Trafnidiaeth Cymru wrth gyhoeddi'r arian hwn yn rhoi'r argraff y byddai Gorllewin De Cymru i gyd yn elwa. Mae'r rhanbarth wrth gwrs yn mynd o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i Benrhyn Gŵyr.

“Felly ysgrifennais at y Gweinidog yn gofyn am fanylion sut y byddai Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa dim ond i ddarganfod nad yw'n cael dim o gwbl.”

Cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth y byddai'n “gwneud datganiad cyn toriad yr haf a fydd yn rhoi mwy o fanylion am y gwaith hwn, yn ogystal â phedwar cynllun peilot a fydd yn digwydd ledled Cymru.”

Ychwanegodd Mrs Davies, “Gwnaeth y Gweinidog yr addewid honno yn ôl ym mis Mehefin ac eto heddiw [dydd Mercher 17 Mehefin 2019] oedd cyfle olaf Llywodraeth Cymru i wneud cyhoeddiad yn y Cynulliad cyn mis Medi.

“Mae'r Gweinidog bellach wedi methu â bodloni ei addewid i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni cyn yr haf ac, yn bwysicach fyth, mae'n golygu na fyddaf yn cael y cyfle i godi hepgor Pen-y-bont ar Ogwr gydag ef yn y Siambr nes iddo ddod yn ôl i'r Cynulliad ym mis Medi .”