Bridgend Business Rate Payers’ Consultation | Ymgynghoriad Talwyr Cyfradd Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend County Borough Council are required by law the consult with Non-Domestic Rate payers (Business Rate payers) on the local authority’s expenditure plans and proposals for each financial year.

Anyone who would like to take part in this consultation for the financial year 2020/21 needs to let Bridgend County Borough Council know by 6th December 2019.

Please contact Gill Lewis, Interim Head of Finance in the following ways:

- Post: Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

- Telephone: 01656 643664

- Email: consultation@bridgend.gov.uk

 

Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, said:

“It is crucial that Bridgend County Borough Council get a wide variety of businesses and organisations taking part on their consultation.

“This is an opportunity to make sure that your views are considered for how the council spends your money in the future.

“I would encourage as many people as possible who have businesses or organisations that pay Non-Domestic Rates to register before 6th December so they can take part and have their views listened to and considered.”

 

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ymgynghori â thalwyr Cyfradd Annomestig (talwyr Cyfradd Busnes) ar gynlluniau gwariant a chynigion yr awdurdod lleol ar gyfer pob blwyddyn ariannol.

Mae angen i unrhyw un a hoffai gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 roi gwybod i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn 6 Rhagfyr 2019.

Cysylltwch â Gill Lewis, Pennaeth Cyllid Dros Dro ar y manylion isod:

- Post: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

- Ffôn: 01656 643664

- E-bost: ymgynghoriad@bridgend.gov.uk

 

Dywedodd Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer Gorllewin De Cymru:

“Mae'n hanfodol bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael amrywiaeth eang o fusnesau a sefydliadau i gymryd rhan yn eu hymgynghoriad.

“Dyma gyfle i sicrhau bod eich barn yn cael ei hystyried ar gyfer sut mae'r cyngor yn gwario'ch arian yn y dyfodol.

“Byddwn yn annog cymaint o bobl â phosibl sydd â busnesau neu sefydliadau sy’n talu Cyfraddau Annomestig i gofrestru cyn 6ed Rhagfyr fel y gallant gymryd rhan a chael gwrandawiad a’u hystyried ar eu barn.”