BCBC Planning of foodstore in Porthcawl | Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn Cynllunio siop fwyd ym Mhorthcawl

Regional AM Suzy Davies is opposed to the planning brief drawn up by Bridgend County Borough Council which gives details of where the new foodstore in the town will be located.

The planning brief shows that the store will be located on the northern end of Salt Lake in an area which includes The Green. Mrs Davies is backing Porthcawl Civic Trust which has expressed reservations about this proposal.

Welsh Conservative Mrs Davies said: “For years, Porthcawl was told that a new supermarket would be developed at the rear of Hillsoboro Place and near Dock Street. This has now been scrapped and the food store is being re-located away from the town centre on land opposite the fire and ambulance stations.

“Putting a new store here will be of no benefit at all to traders in John Street or indeed the town centre. People will just drive straight into the supermarket car park, stock up and then drive home.

“At least putting it at Hillsboro meant that shoppers could easily walk through into John Street and patronise shops there before visiting the new store.

“This development will not give a boost to the struggling high street in Porthcawl and in fact will detract from it as it is likely that trade will be taken away from the butchers, greengrocers and bakeries located within John Street. It will make things harder for them to survive.

“I suspect that BCBC have chosen this plan because it means minimal outlay on their part in providing infrastructure as the store will be accessed off the existing link road to The Portway. The council will be able to sell off this site to generate income without paying out much at all.

“This is not the regeneration Porthcawl residents were promised for the past 15 years. Unless we are careful we will end up with a bog-standard supermarket which will not draw in any visitors plus a load of high rise apartments on Salt Lake.

“We need some vision and some recognition that Porthcawl is a seaside resort which attracts thousands of visitors every year. It would appear that the leisure facilities that were promised for Salt Lake have been relegated to Phase 7 of the seven phases in the plan. It will be down to the efforts of the volunteers behind the Porthcawl Maritime Centre to plug that gap.

“I do understand that some residents would appreciate a discount supermarket. But this is the gateway to Porthcawl and it has a role in developing the town’s identity as a destination for local visitors, not just tourists, we well as serving its residents properly. Some supermarkets can do that but this will not be the type of development that people will travel to Porthcawl to visit.”

 

Mae AC rhanbarthol Suzy Davies yn gwrthwynebu'r briff cynllunio a luniwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n rhoi manylion o ble y lleolir y siop fwyd newydd yn y dref.

Mae'r cynlluniau yn dangos y bydd y siop wedi'i lleoli ar ben gogleddol Salt Lake mewn ardal sy'n cynnwys The Green. Mae Mrs Davies yn cefnogi Ymddiriedolaeth Ddinesig Porthcawl sydd wedi mynegi amheuon ynghylch y cynnig hwn.

Dywedodd Mrs Davies, Ceidwadwyr Cymreig: “Am flynyddoedd, dywedwyd wrth Borthcawl y byddai archfarchnad newydd yn cael ei datblygu y tu ôl i Hillsoboro Place a ger Dock Street. Mae hwn bellach wedi cael ei ddileu ac mae'r siop fwyd yn cael ei hail-leoli oddi wrth ganol y dref ar dir gyferbyn â'r gorsafoedd tân ac ambiwlans.

“Ni fydd rhoi siop newydd yma o fudd i fasnachwyr yn John Street nac yn wir yng nghanol y dref. Bydd pobl yn gyrru'n syth i faes parcio'r archfarchnad, yn stocio ac yna'n gyrru adref.

“O leiaf yn ei roi yn Hillsboro, roedd yn bosibl i siopwyr gerdded yn hawdd i mewn i John Street a noddi siopau yno cyn ymweld â'r siop newydd.

“Ni fydd y datblygiad hwn yn rhoi hwb i'r stryd fawr ym Mhorthcawl sy'n ei chael hi'n anodd ac mewn gwirionedd bydd yn tynnu oddi wrthi gan ei bod yn debygol y bydd masnach yn cael ei thynnu oddi ar y cigyddion, y llysiau gwyrdd a'r poptai sydd wedi'u lleoli yn John Street. Bydd yn gwneud pethau'n fwy anodd iddynt oroesi.

“Rwy'n amau ​​bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dewis y cynllun hwn oherwydd ei fod yn golygu cyn lleied â phosibl o arian wrth ddarparu seilwaith gan y bydd y siop yn cael ei chyrchu oddi ar y ffordd gyswllt bresennol i The Portway. Bydd y cyngor yn gallu gwerthu'r safle hwn i gynhyrchu incwm heb dalu llawer o gwbl.

“Nid dyma'r adfywio a addawyd i drigolion Porthcawl am y 15 mlynedd diwethaf. Oni bai ein bod yn ofalus byddwn yn cael archfarchnad o safon y gors na fydd yn denu unrhyw ymwelwyr ynghyd â llwyth o fflatiau uchel ar Salt Lake.

“Mae angen rhywfaint o weledigaeth arnom a chydnabyddiaeth bod Porthcawl yn gyrchfan glan môr sy'n denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Ymddengys fod y cyfleusterau hamdden a addawyd ar gyfer Salt Lake wedi eu disodli i Gam 7 o'r saith cam yn y cynllun. Ymdrechion y gwirfoddolwyr y tu ôl i Ganolfan Forwrol Porthcawl fydd yn gyfrifol am lenwi'r bwlch hwnnw.

“Rwy'n deall y byddai rhai preswylwyr yn gwerthfawrogi archfarchnad ddisgownt. Ond dyma'r porth i Borthcawl ac mae ganddo rôl wrth ddatblygu hunaniaeth y dref fel cyrchfan i ymwelwyr lleol, nid ymwelwyr yn unig, rydym hefyd yn gwasanaethu ei thrigolion yn iawn. Gall rhai archfarchnadoedd wneud hynny ond ni fydd hyn yn fath o ddatblygiad y bydd pobl yn ei deithio i Borthcawl i ymweld ag ef.”