BBC Consultation | BBC Ymgynghori

BBC has launched a public consultation on what, if any, TV licence fee concession should be in place for older people from June 2020.

At the moment, all households with people over 75 are entitled to a free TV licence. The UK Government-funded scheme – which is expected to cost £745m by 2021/22 - comes to an end in June 2020.

It is for the BBC to decide on any future scheme and to pay for it.

It is therefore important that you have your say and give your views about the proposed options for the BBC in the future.

There are a number of proposed options:

 1. The BBC could copy the scheme. This would mean over 75s would not have to pay, as at present.
 2. Restore the universal licence fee that existed in the past, meaning no concession.
 3. BBC could take neither of those choices and reform the scheme. There are different ways of doing this, including:
 • a) Discounting the cost of a licence fee for older people.
 • b) Raising the age from 75 to 80, which would reduce the financial impact on the BBC but keep free licences for the oldest households.
 • c) Introducing means-testing - so that older people in greater financial need wouldn’t pay, but those who could afford it would.

You can find out more about their proposals, and have your say, HERE

The consultation closes on Tuesday 12th February 2019

 

Mae'r BBC wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar a dylai consesiwn ffi'r drwydded deledu, os o gwbl, parhau i bobl hyn o Fehefin 2020.

Ar hyn o bryd, mae gan bob cartref gyda phobl dros 75 hawl i drwydded deledu am ddim. Daw'r cynllun a ariennir gan Lywodraeth y DU - y disgwylir iddo gostio £745m erbyn 2021/22 - ddod i ben ym mis Mehefin 2020.

Mater i'r BBC benderfynu ar unrhyw gynllun yn y dyfodol ac i dalu amdano.

Mae'n bwysig felly eich bod chi'n fynegi eich barn a rhoi eich barn am yr opsiynau arfaethedig ar gyfer y BBC yn y dyfodol.

Mae nifer o opsiynau arfaethedig:

 1. Gallai'r BBC gopïo'r cynllun. Byddai hyn yn golygu na fyddai'n rhaid i dros 75 oed dalu, fel ar hyn o bryd.
 2. Adfer y ffi drwydded gyffredinol a oedd yn bodoli yn y gorffennol, gan olygu dim consesiwn.
 3.  Ni all y BBC gymryd unrhyw un o'r dewisiadau hynny a diwygio'r cynllun. Mae yna wahanol ffyrdd o wneud hyn, gan gynnwys:
 • a) Gostwng cost ffi'r drwydded i bobl hŷn.
 • b) Codi oedran o 75 i 80, a fyddai'n lleihau'r effaith ariannol ar y BBC ond yn cadw trwyddedau am ddim i'r cartrefi hynaf.
 • c) Cyflwyno profion modd - fel na fyddai pobl hŷn mewn mwy o angen ariannol yn talu, ond y rhai a allai ei fforddio fyddai.

Gallwch ddarganfod mwy am eu cynigion, a chael eich dweud, YMA

Daw'r ymgynghoriad i ben ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019