AM writes to Commissioners over Craigcefnparc School closure plans | AC yn ysgrifennu at Gomisiynwyr dros gynlluniau cau Ysgol Craigcefnparc

At a meeting on 20th December 2018, Swansea Council’s Cabinet chose to carry on with their plans to close Craigcefnparc Primary School.

Suzy Davies, Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, and Cllr Brigitte Rowlands, county councillor for Mawr ward, wrote to the Cabinet before the meeting.

In their letter they raised concerns about the way the Cabinet had made their decision to that point, and called on them to clarify a number of points and provide reassurances about the way they were making their decision.

Despite their letter, no response was received.

On 2nd January 2019 Suzy Davies wrote to both the Children’s Commissioner and the Future Generations Commissioner raising concerns about the way Swansea Council’s Cabinet made the decision to close Craigcefnparc Primary School.

Below you can see Suzy Davies’ letters to both Commissioners, along with her joint letter with Cllr Brigitte Rowlands to Swansea Council’s Cabinet.

Suzy and Brigitte are yet to receive a response from Swansea Council’s Cabinet.

*Following publication of this article on 7th January 2019, Suzy and Brigitte received a response from Swansea Council's Cabinet to their letter dated 14th December 2018*

 

Mewn cyfarfod ar 20 Rhagfyr 2018, dewisodd Cabinet Cyngor Abertawe barhau â'u cynlluniau i gau Ysgol Gynradd Craigcefnparc.

Ysgrifennodd Suzy Davies, Aelod Cynulliad Ceidwadwyr Cymreig dros Dde Orllewin Cymru, a'r Cyng Brigitte Rowlands, cynghorydd Sir Mawr, i'r Cabinet cyn y cyfarfod.

Yn eu llythyr, mynegwyd pryderon ynghylch y ffordd y gwnaeth y Cabinet eu penderfyniad i'r pwynt hwnnw, a galwodd arnynt i egluro nifer o bwyntiau a rhoi sicrwydd ynghylch y ffordd yr oeddent yn gwneud eu penderfyniad.

Er gwaethaf eu llythyr, ni dderbyniwyd ymateb.

Ar 2 Ionawr 2019 ysgrifennodd Suzy Davies at y Comisiynydd Plant a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, gan godi pryderon ynghylch sut y penderfynodd Cabinet Cyngor Abertawe gau Ysgol Gynradd Craigcefnparc.

Isod gallwch weld llythyrau Suzy Davies i'r ddau Gomisiynydd, ynghyd â'i llythyr ar y cyd gyda'r Cyng Brigitte Rowlands i Gabinet Cyngor Abertawe.

Nid yw Suzy a Brigitte eto wedi derbyn ymateb gan Gabinet Cyngor Abertawe.

*Ar ol cyhoeddiad yr erthygal 'ma ar 7fed Ionawr, derbynwyd Suzy a Brigitte ymateb gan Gyngor Abertawe*

Attachments

Attachment Size
Letter to Children's Commissioner 02/01/19 137.66 KB
Letter to Future Generations Commissioner 02/01/19 214.61 KB
Suzy Davies AM and Cllr Brigitte Rowlands joint letter to Swansea Cabinet 14/12/19 308.11 KB