AM voices concerns over Lloyd's Branch closure | AC yn lleisio pryderon ynghylch cau Cangen Lloyd's

REGIONAL AM Suzy Davies and Mumbles Councillor Myles Langstone are to seek an urgent meeting with Lloyds Bank bosses to discuss their plans to close the local branch.

Welsh Conservative Mrs Davies said: “Here we go again. The banks seem to be taking it in turns to shut down branches in Wales and Mumbles has already lost HSBC and Natwest. It  now only has Lloyds and a Barclays branch which is open part time.
“This is a vibrant community where a number of new shops have opened including Marks and Spencer just last week. The banks seem intent on depriving communities of banking facilities despite the fact that people will still need access to their money through the branches and, more importantly, through the ATM’s which also close when the branch goes.

Coun Langstone, who is a Conservative councillor on Swansea City Council,  said: “This bank closure is running against the tide in Mumbles where people are excited about the new businesses moving here. It is also very disappointing that those people who transferred their business to Lloyds when the other banks closed are being let down again and abandoned by Lloyds.”

Suzy added: “We must not take this lying down. People must protest at yet another cut to services which they have enjoyed for generations.”

 

Bydd AC RHANBARTHOL Suzy Davies a Chynghorydd y Mwmbwls Myles Langstone yn ceisio cyfarfod brys gyda phenaethiaid Banc Lloyds i drafod eu cynlluniau i gau'r gangen leol.

Dywedodd Ceidwadwr Cymru, Mrs Davies: “Dyma ni'n mynd eto. Mae'n ymddangos bod y banciau yn cymryd eu tro i gau canghennau yng Nghymru ac mae'r Mwmbwls eisoes wedi colli HSBC a Natwest. Bellach dim ond Lloyds a changen Barclays sydd ar agor yn rhan amser.

“Mae hon yn gymuned fywiog lle mae nifer o siopau newydd wedi agor gan gynnwys Marks and Spencer yr wythnos diwethaf. Ymddengys bod y banciau’n benderfynol o amddifadu cymunedau o gyfleusterau bancio er gwaethaf y ffaith y bydd angen mynediad at eu harian drwy’r canghennau o hyd ac, yn bwysicach fyth, drwy’r ATM’s sydd hefyd yn cau pan fydd y gangen yn mynd.

Dywedodd y Cyng Langstone, sy’n gynghorydd Ceidwadol ar Gyngor Dinas Abertawe: “Mae’r cau banc hwn yn rhedeg yn erbyn y llanw yn y Mwmbwls lle mae pobl yn gyffrous am y busnesau newydd sy’n symud yma. Mae'n siomedig iawn hefyd bod y bobl hynny a drosglwyddodd eu busnes i Lloyds pan gaeodd y banciau eraill yn cael eu siomi eto a'u gadael gan Lloyds. "

Ychwanegodd Suzy: “Rhaid i ni beidio â chymryd hyn i orwedd. Rhaid i bobl brotestio am doriad arall eto i wasanaethau y maen nhw wedi'u mwynhau ers cenedlaethau. ”