AM tells Minister: Neath Abbey and Ironworks link “could create visitor experience” | Mae AC yn dweud wrth y Gweinidog: Gall cyswllt Abaty a Gwaith Haearn Castell-nedd "creu profiad ymwelwyr"

Welsh culture and tourism Minister Lord Dafydd Elis-Thomas has visited Neath Abbey and the nearby ironworks as part of a visit set up by South Wales West Regional AM Suzy Davies.

Lord Elis-Thomas was able to see the restoration work that’s already been carried out on the Cadw-owned Neath Abbey site which dates from mediaeval times.

Welsh Conservative Suzy Davies said: “I wanted to hear in detail from Cadw about the work it has already done and what plans are in place for further conservation. I’ve been raising the condition of this exceptional site with Welsh Government for years and it’s taken this long to get a formal Ministerial visit.

“The good news is that some of the fencing will be coming down soon and visitors will be able to walk around parts of the site which have been conserved in the first phase of work.

“Neath Abbey is a hidden gem in many ways and has nowhere near the profile it should have either with locals or visitors.

“We were also able to show Lord Elis-Thomas the old ironworks which are now owned by Neath Port Talbot Council. Local AM Jeremy Miles invited Friends of Neath Iron Company to join us to show the Minister their amazing work in keeping the site accessible and to interpret it as part of a heritage project promoting our industrial history.

“Taken together, these two sites, which are only hundreds of yards apart, could be linked to create a visitor experience and bring much-needed tourist revenue into the area.

“Cadw’s  North Wales castles have seen a lot of investment and have seen a growth in visitor numbers and spend. It’s time now to turn Cadw’s attention to Neath Abbey.”

Mrs Davies, who is the Shadow Welsh Culture and Heritage Minister, added: “I am pleased that NPT Council is restoring its tourism unit and I will be contacting them to hear about their plans and see how I can be of assistance as I chair the Assembly’s cross party group on tourism.

“it’s not just these sites, of course – Aberdulais Falls, Cefn Coed Museum, the Gnoll – they’re all so close. Neath’s heritage and history, which includes its canals, need to be better promoted and I was pleased that the cabinet secretary seemed receptive to these ideas.

“I just hope that we can get a joint approach worked out between Cadw, Visit Wales which is within Welsh Government, The National Trust, NPT Council, the Valleys Taskforce and local businesses to devise a compelling “sell”, creating jobs and bringing much-needed revenues into the area.”

 

Mae'r Gweinidog diwylliant a thwristiaeth, Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, wedi ymweld ag Abaty Nedd a'r gweithfeydd haearn cyfagos fel rhan o ymweliad a sefydlwyd gan AC Rhanbarthol dros Dde Orllewin Cymru, Suzy Davies.

Roedd yr Arglwydd Elis-Thomas yn gallu gweld y gwaith adfer sydd wedi cael ei wneud yn barod ar y safle Cadw - Abaty Nedd - sy'n dyddio o'r cyfnod canoloesol.

Dywedodd y Ceidwadwr Cymreig, Suzy Davies: "Gwnes i eisiau clywed yn fanwl gan Cadw am y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn barod a pha gynlluniau sydd ar waith ar gyfer cadwraeth bellach. Rydw i wedi codi cyflwr y safle eithriadol yma gyda Llywodraeth Cymru am flynyddoedd ac fe'i cymerwyd yn hir i gael ymweliad Gweinidogol ffurfiol.

"Y newyddion da yw y bydd rhywfaint o'r ffens yn dod i lawr yn fuan, a bydd ymwelwyr yn gallu cerdded o amgylch rhannau o'r safle a gafodd eu cadw yng nghyfnod cyntaf y gwaith.

"Mae Abaty Nedd yn trysor cudd mewn sawl ffordd ac nid oes unrhyw le yn agos at y proffil y dylai fod gyda fe â phobl leol neu ymwelwyr.

"Rydyn ni hefyd wedi dangos yr Arglwydd Elis-Thomas yr hen weithfeydd haearn sydd nawr yn eiddo i Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Gwahoddodd AC lleol Jeremy Miles Ffrindiau Cwmni Haearn Castell-nedd i ymuno â ni i ddangos i'r Gweinidog eu gwaith anhygoel wrth gadw'r safle yn hygyrch ac i'w ddehongli fel rhan o brosiect treftadaeth sy'n hyrwyddo ein hanes diwydiannol.

"Gyda'i gilydd, gall y ddau safle yma, sydd â channoedd o iardiau ar wahân, cysylltu i greu profiad ymwelwyr a dod â refeniw twristaidd sydd ei angen yn yr ardal.

"Mae cestyll Cadw Gogledd Cymru wedi gweld llawer o fuddsoddiad ac wedi gweld twf mewn nifer yr ymwelwyr a'r gwariant. Mae'n bryd nawr troi sylw Cadw i Abaty Nedd."

Ychwanegodd Mrs Davies, sef Gweinidog Cysgodol Diwylliant a Threftadaeth Cymru: "Rwy'n falch bod Cyngor CNPT yn adfer ei uned dwristiaeth a bydda i'n cysylltu â nhw i glywed am eu cynlluniau a gweld sut y gallaf fod o gymorth wrth i mi gadeirio'r Grŵp trawsbleidiol y Cynulliad ar dwristiaeth.

"Nid dim ond y safleoedd yma, wrth gwrs - Aberdulais Falls, Amgueddfa Cefn Coed, y Gnoll - maen nhw i gyd mor agos. Mae angen gwella treftadaeth a hanes Castell-nedd, sy'n cynnwys ei gamlesi, yn well ac roeddwn i'n falch bod ysgrifennydd y cabinet yn ymddangos yn dderbyniol i'r syniadau yma.

"Rydw i'n gobeithio'n fawr y gallwn gael ymagwedd ar y cyd rhwng Cadw, Visit Wales sydd o fewn Llywodraeth Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor CNPT, Tasglu y Cymoedd a busnesau lleol i ddyfeisio ffordd i dynnu pobl mewn, creu swyddi a dod â llawer refeniw heneiddio i'r ardal."