AM sees action after raising common rights issues | Mae AC yn gweld gweithrediad ar ôl codi materion hawliau cyffredin

After raising concerns with Welsh Government about how a minority of individuals exercise common rights irresponsibility, Suzy Davies AM has received an update on action being taken.

In November 2019 Mrs Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West spoke to the Rural Affairs Minister to raise the issue of a minority of individuals exercising their common rights irresponsibility in Pennard, Gower.

This was the second time Mrs Davies had brought the issue to the attention of Welsh Government after she made the Minister aware of residents concerns over a year ago.

Mrs Davies said “Residents who live in villages adjacent to common land in Gower have experienced livestock wandering through gardens and on their local streets far too often.

“I called on Welsh Government to explore what options may be available to them to help commoners exercise their rights correctly and responsibly as, while it is important that rights like these are protected, they should also be exercised in a way that is considerate to others.”

In response, the Rural Affairs Minister confirmed in a letter to Mrs Davies that Welsh Government are looking at how they can allow Commons Councils to be set up.

Commons Councils could then set rules and laws around agriculture, vegetation, and the exercising of common rights.

Welsh Government confirmed in their letter that they plan to start consulting on Commons Councils in January 2020.

Mrs Davies welcomed the move.

“It is unfortunate that this action is needed as most commoners are extremely conscientious and thoughtful.

“However a minority have made this an issue for residents in certain areas.

“I know that other AMs have raised the opposite issue in places, where some people are actually being stopped from exercising their rights.

“Something like this which could help with both issues could be the answer.”

 

Ar ôl codi pryderon gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â sut mae lleiafrif o unigolion yn arfer anghyfrifoldeb hawliau cyffredin, mae AC Suzy Davies wedi derbyn diweddariad ar y camau sy'n cael eu cymryd.

Ym mis Tachwedd 2019 siaradodd Mrs Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru gyda’r Gweinidog Materion Gwledig i godi mater lleiafrif o unigolion yn arfer eu anghyfrifoldeb hawliau cyffredin yn Pennard, Gŵyr.

Dyma’r eildro i Mrs Davies ddwyn y mater i sylw Llywodraeth Cymru ar ôl iddi wneud y Gweinidog yn ymwybodol o bryderon preswylwyr dros flwyddyn yn ôl.

Dywedodd Mrs Davies “Mae preswylwyr sy’n byw mewn pentrefi ger tir cyffredin yn Gŵyr wedi profi da byw yn crwydro trwy ardd ac ar eu strydoedd lleol yn llawer rhy aml.

“Galwais ar Lywodraeth Cymru i archwilio pa opsiynau a allai fod ar gael iddynt i helpu cominwyr i arfer eu hawliau yn gywir ac yn gyfrifol oherwydd, er ei bod yn bwysig bod hawliau fel y rhain yn cael eu hamddiffyn, dylid eu harfer mewn ffordd sy'n ystyriol i eraill.”

Mewn ymateb, cadarnhaodd y Gweinidog Materion Gwledig mewn llythyr at Mrs Davies fod Llywodraeth Cymru yn edrych ar sut y gallant ganiatáu i Gynghorau Cyffredin gael eu sefydlu.

Yna gallai Cynghorau Cyffredin osod rheolau a deddfau ynghylch amaethyddiaeth, llystyfiant, ac arfer hawliau cyffredin.

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru yn eu llythyr eu bod yn bwriadu dechrau ymgynghori ar Gynghorau Cyffredin ym mis Ionawr 2020.

Croesawodd Mrs Davies y symudiad.

“Mae’n anffodus bod angen y weithred hon gan fod y mwyafrif o gominwyr yn hynod gydwybodol a meddylgar.

“Fodd bynnag, mae lleiafrif wedi gwneud hwn yn fater i drigolion mewn rhai ardaloedd.

“Gwn fod ACau eraill wedi codi’r mater arall mewn mannau, lle mae rhai pobl mewn gwirionedd yn cael eu hatal rhag arfer eu hawliau.

“Gallai rhywbeth fel hyn a allai helpu gyda’r ddau fater fod yr ateb.”