AM & MP join forces to oppose A&E downgrade | AC ac AS yn ymuno i wrthwynebu israddio damweiniau ac achosion brys

REGIONAL AM Suzy Davies and Bridgend MP Jamie Wallis have joined forces to ensure that the unfolding crisis in emergency care at the Royal Glamorgan Hospital will not result in the A&E department at the Princess of Wales Hospital being overwhelmed.

The Cwm Taf Morgannwg Health Board is considering replacing the 24-hour consultant-led A&E department at the Royal Glamorgan Hospital in Llantrisant with a nurse-led Minor Injuries Unit or a part-time consultant led service operating in the day time with nurse cover at night.  No decision has been made yet about which option will be chosen.

Welsh Conservatives Suzy Davies and Jamie Wallis fear that whatever decision is taken, there could be serious consequences for the emergency services provided at the Princess of Wales Hospital.

Suzy said: “In 2014, the people of Bridgend, backed by their elected representatives including myself, fought to retain the A&E at Princess of Wales which was under threat at the time from the South Wales Programme. The fight to save Bridgend was won and it was decided that the A&E department at Llantrisant would no longer be consultant-led.

“No action was taken on that decision. I was pleased because emergency services at POW are already over-stretched despite a very skilled and highly committed workforce.

“I have seen for myself how busy it gets there and even if the health board can expand the department, I still don’t think it can cope with a diversion of consultant-led work from the Royal Glamorgan.
“The shadow of the South Wales Programme has been hanging over RGH all this time and now the board says that consultant recruitment has been impossible. 

“No wonder. Young doctors and others seeking promotion were not going to throw their lot in with a department which appeared to have no future. It was a self-fulfilling prophecy with the department almost closing itself. 

 “The argument that it is hard to attract consultants into Wales or even retain the ones we have trained here ourselves do not wash when ten miles down the road from Llantrisant is the Princess of Wales hospital which has eight A&E consultants. That’s because the department is perceived as being dynamic and doctors want to work there.”

Jamie Wallis said that he was worried about what would happen to POW if either of the two options for Royal Glamorgan are chosen.

He said: “We already have a department that is stretched to the limit with ambulances stacked up outside unable to discharge patients because there’s no room. What will happen if ambulances from Rhondda start bringing very poorly patients into Bridgend? How will the department cope? 

“They talk about carrying out some capital spend to extend the space available but I understand that the problem is the fact that there is no clear pathway through the hospital for patients once they are admitted.

“Many remain trapped in the hospital either because their treatment has not been completed or because the package of care they need for them to go home has not been organised. 

“So while they remain, very sick people in A&E waiting for beds have to stay in the department sometimes for as long as 48 hours or more until a bed becomes available and outside, the logjam of ambulances outside goes on.”

 

Mae AC RHANBARTHOL Suzy Davies ac Aelod Seneddol Pen-y-bont ar Ogwr Jamie Wallis wedi ymuno i sicrhau na fydd yr argyfwng sy’n datblygu mewn gofal brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn arwain at orlethu’r adran damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Tywysoges Cymru.

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg yn ystyried disodli'r adran damweiniau ac achosion brys 24 awr dan arweiniad ymgynghorydd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant gydag Uned Mân Anafiadau dan arweiniad nyrs neu wasanaeth rhan-amser dan arweiniad ymgynghorydd meddygol sy'n gweithredu yn ystod y dydd gyda gofal nyrsio yn nos. Nid oes penderfyniad wedi'i wneud eto ynglŷn â pha opsiwn fydd yn cael ei ddewis.

Mae Ceidwadwyr Cymru Suzy Davies a Jamie Wallis yn ofni y gallai pa bynnag benderfyniad a wneir, arwain at ganlyniadau difrifol i'r gwasanaethau brys a ddarperir yn Ysbyty Tywysoges Cymru.

Dywedodd Suzy: “Yn 2014, fe frwydrodd pobl Pen-y-bont ar Ogwr, gyda chefnogaeth eu cynrychiolwyr etholedig gan gynnwys fi fy hun, i gadw’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys yng Nhywysoges Cymru a oedd dan fygythiad ar y pryd o Raglen De Cymru. Enillwyd y frwydr i achub Pen-y-bont ar Ogwr a phenderfynwyd na fyddai'r adran damweiniau ac achosion brys yn Llantrisant bellach yn cael ei harwain gan ymgynghorwyr.

“Ni chymerwyd unrhyw gamau ar y penderfyniad hwnnw. Roeddwn yn falch oherwydd bod y gwasanaethau brys yn POW eisoes wedi'u gor-ymestyn er gwaethaf gweithlu medrus ac ymroddedig iawn.

“Rwyf wedi gweld drosof fy hun pa mor brysur y mae’n cyrraedd yno a hyd yn oed os gall y bwrdd iechyd ehangu’r adran, nid wyf yn dal i feddwl y gall ymdopi â dargyfeirio o waith dan arweiniad ymgynghorydd o’r Morgannwg Brenhinol.
“Mae cysgod Rhaglen De Cymru wedi bod yn hongian dros RGH yr holl amser hwn a nawr mae’r bwrdd yn dweud bod recriwtio ymgynghorwyr wedi bod yn amhosibl.

"Dim syndod. Nid oedd meddygon ifanc ac eraill a oedd yn ceisio dyrchafiad yn mynd i daflu eu lot gydag adran yr oedd yn ymddangos nad oedd ganddi ddyfodol. Roedd yn broffwydoliaeth hunangyflawnol gyda'r adran bron â chau ei hun.

 “Nid yw’r ddadl ei bod yn anodd denu ymgynghorwyr i Gymru neu hyd yn oed gadw’r rhai yr ydym wedi’u hyfforddi yma ein hunain yn golchi pan ddeng milltir i lawr y ffordd o Llantrisant yw ysbyty Tywysoges Cymru sydd ag wyth ymgynghorydd meddygol damweiniau ac achosion brys. Mae hynny oherwydd bod yr adran yn cael ei hystyried yn ddeinamig ac mae meddygon eisiau gweithio yno. ”

Dywedodd Jamie Wallis ei fod yn poeni am yr hyn a fyddai’n digwydd i POW pe bai un o’r ddau opsiwn ar gyfer Morgannwg Brenhinol yn cael eu dewis.

Meddai: “Mae gennym eisoes adran sydd wedi’i hymestyn i’r eithaf gydag ambiwlansys wedi’u pentyrru y tu allan yn methu â rhyddhau cleifion oherwydd nad oes lle. Beth fydd yn digwydd os bydd ambiwlansys o Rhondda yn dechrau dod â chleifion gwael iawn i Ben-y-bont ar Ogwr? Sut fydd yr adran yn ymdopi?

“Maen nhw'n siarad am wneud rhywfaint o wariant cyfalaf i ymestyn y lle sydd ar gael ond deallaf mai'r broblem yw'r ffaith nad oes llwybr clir trwy'r ysbyty i gleifion unwaith y cânt eu derbyn.

“Mae llawer yn parhau i fod yn gaeth yn yr ysbyty naill ai oherwydd nad yw eu triniaeth wedi’i chwblhau neu oherwydd nad yw’r pecyn gofal sydd ei angen arnynt i fynd adref wedi’i drefnu.

“Felly, er eu bod yn aros, mae'n rhaid i bobl sâl iawn yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys sy'n aros am welyau aros yn yr adran weithiau cyhyd â 48 awr neu fwy nes bod gwely ar gael a thu allan, mae logjam yr ambiwlansys y tu allan yn mynd ymlaen."