AM keeps pressure on to protect Kenfig Nature Reserve | AC yn cadw pwysau ymlaen i amddiffyn Gwarchodfa Natur Kenffig

With less than a month to go until Bridgend County Borough Council’s lease of Kenfig Nature Reserve comes to an end, Suzy Davies AM has kept the pressure up.

During the last scheduled First Ministers Questions of 2019 (10th December 2019) Suzy Davies called on Welsh Government to set out their expectations for how Natural Resources Wales will manage the site once they take it over in 2020.

The lease between Kenfig Nature Reserve and Bridgend County Borough is due to come to an end on 31st December 2019 with Natural Resources Wales taking over the running of the site after that.

Mrs Davies, the Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, paid tribute to the work of local residents and volunteers who “love Kenfig Nature Reserve and who have contributed countless hours of their time to it”  - and who have made sure that the long term future of the nature reserve is kept in the public eye.

She went on however to tell the First Minister that “it seems unlikely that NRW will themselves have the capacity to deal with the daily operational control of the site” and so she called on Welsh Government to explain their expectations of Natural Resources Wales when managing the nature reserve until they have found a partner the manage the site for them.

She asked whether the Welsh Government will “be offering any one-off funding or support” to help NRW with Kenfig Nature Reserve, and what advice he would give the owners of the Reserve about allowing “income generation that can contribute towards the cost of conservation.”

First Minister Mark Drakeford failed to answer the questions but said he expects Natural Resources Wales to work “in close conversation and partnership with both other public bodies and, as Suzy Davies has said, with voluntary organisations.”

He added that this will allow them to “come up with a plan that will deal with the manage of this very important ecosystem well into the future.”

“So I am pleased the First Minister has recognised that they need to work with other groups and bodies, “ said Suzy. “The site owners have been extremely uncommunicative so I hope NRW has better luck than Bridgend County Borough Council appear to have had.

“I do feel Welsh Government is missing an opportunity however. If they were to offer some temporary support to NRW, we could be better assured  that Kenfig Nature Reserve is protected while its longer future is clarified.”

 

Gyda llai na mis i fynd nes bod prydles Gwarchodfa Natur Kenffig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dod i ben, mae AC Suzy Davies wedi cadw'r pwysau i fyny.

Yn ystod Cwestiynau olaf i’r Prif Weinidog a drefnwyd ddiwethaf yn 2019 (10fed Rhagfyr 2019) galwodd Suzy Davies ar Lywodraeth Cymru i nodi eu disgwyliadau ar gyfer sut y bydd Adnoddau Naturiol Cymru yn rheoli'r safle unwaith y byddant yn ei gymryd drosodd yn 2020.

Disgwylir i'r brydles rhwng Gwarchodfa Natur Kenfig a Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddod i ben ar 31ain Rhagfyr 2019 gydag Adnoddau Naturiol Cymru yn cymryd drosodd rhedeg y safle ar ôl hynny.

Talodd Mrs Davies, Aelod Cynulliad Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru, deyrnged i waith trigolion a gwirfoddolwyr lleol sydd “yn caru Gwarchodfa Natur Kenffig ac sydd wedi cyfrannu oriau dirifedi o’u hamser iddo” - ac sydd wedi sicrhau bod y dyfodol hir tymor y warchodfa natur yn cael ei gadw yn llygad y cyhoedd.

Aeth ymlaen fodd bynnag i ddweud wrth y Prif Weinidog “ei bod yn ymddangos yn annhebygol y bydd gan CNC y gallu i ddelio â rheolaeth weithredol ddyddiol y safle” ac felly galwodd ar Lywodraeth Cymru i egluro eu disgwyliadau o Adnoddau Naturiol Cymru wrth reoli'r gwarchodfa natur nes eu bod wedi dod o hyd i bartner, rheolwch y wefan ar eu cyfer.

Gofynnodd a fydd Llywodraeth Cymru “yn cynnig unrhyw gyllid neu gefnogaeth unwaith yn unig” i helpu CNC gyda Gwarchodfa Natur Kenffig, a pha gyngor y byddai’n ei roi i berchnogion y Warchodfa ynglŷn â chaniatáu “cynhyrchu incwm a all gyfrannu at gost cadwraeth. ”

Methodd y Prif Weinidog Mark Drakeford ag ateb y cwestiynau ond dywedodd ei fod yn disgwyl i Adnoddau Naturiol Cymru weithio “mewn sgwrs agos a phartneriaeth â chyrff cyhoeddus eraill ac, fel y mae Suzy Davies wedi dweud, gyda sefydliadau gwirfoddol.”

Ychwanegodd y bydd hyn yn caniatáu iddyn nhw “lunio cynllun a fydd yn delio â rheolaeth yr ecosystem bwysig iawn hon ymhell i'r dyfodol.”

“Felly rwy’n falch bod y Prif Weinidog wedi cydnabod bod angen iddyn nhw weithio gyda grwpiau a chyrff eraill,” meddai Suzy. “Mae perchnogion y safle wedi bod yn hynod o siomedig yn cyfathrebu, felly gobeithio bod gan CNC well lwc nag yr ymddengys i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Rwy'n teimlo bod Llywodraeth Cymru yn colli cyfle fodd bynnag. Pe byddent yn cynnig rhywfaint o gefnogaeth dros dro i CNC, gallem fod yn fwy sicr bod Gwarchodfa Natur Kenffig yn cael ei gwarchod tra bod ei ddyfodol hirach yn cael ei egluro.”