AM joins police on the beat | AC yn ymuno â'r heddlu ar y curiad

Suzy Davies, Welsh Conservative Regional Assembly Member for South Wales West, was delighted to join officers from South Wales Police as part of their ‘Give a Day to Policing’ programme.

Suzy met Superintendent Andy Kingdom to discuss operational priorities in her region before spending time the Control Room at South Wales Police HQ in Bridgend.

She said: “I would like to thank South Wales Police for their warm welcome and for the immense efforts they put in on a daily basis to keep our streets safe.

“I’m sure that constituents will be very pleased to hear that the Control Room provides one of the best response rates to 999 calls in the UK.  Changes to the system are already improving the response for 101 callers as well.  I was also told how much of a difference co-locating the ambulance - and now fire - services at the Control Room had made to effective, speedy responses to incidents.

“I was very struck by the presence of mental health practitioners in the Control Room. The growth in the number of calls by or on behalf of people with mental health problems has been noticeable and it is very important that officers are trained and supported to deal with this.  This is an obvious area where devolved and non-devolved services can work together and I would hope that a combined budget could be found to make sure the scheme continues.

Suzy also went on patrol with the local Neighbourhood Team in Bridgend to hear first-hand about some of the issues that affect the town centre.

Suzy added: “Police work is complex and intelligence driven.  It’s not all about the bobby on the beat any more but it’s clear that good, localised relationships between officers, their PCSOs and the community play a huge role in crime prevention and breaking the circle of crime within some families.  It also matter enormously for tackling imported crime, such as County Lines drug dealing.

“With the announcement of 20,000 extra police officers by the UK Government, I’ll be asking the Prime Minister and the Home Secretary for a fair share of that funding for new officers in South Wales Police."

 

Roedd Suzy Davies, Aelod Cynulliad Rhanbarthol Ceidwadwyr Cymreig dros Orllewin De Cymru, yn falch iawn o ymuno â swyddogion o Heddlu De Cymru fel rhan o’u rhaglen ‘Rhoi Diwrnod i Blismona’.

Cyfarfu Suzy â'r Uwcharolygydd Andy Kingdom i drafod blaenoriaethau gweithredol yn ei rhanbarth cyn treulio amser yn yr Ystafell Reoli ym Mhencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Meddai: “Hoffwn ddiolch i Heddlu De Cymru am eu croeso cynnes ac am yr ymdrechion aruthrol y maent yn eu gwneud yn ddyddiol i gadw ein strydoedd yn ddiogel.

“Rwy’n siŵr y bydd etholwyr yn falch iawn o glywed bod yr Ystafell Reoli yn darparu un o’r cyfraddau ymateb gorau i alwadau 999 yn y DU. Mae newidiadau i'r system eisoes yn gwella'r ymateb ar gyfer 101 o alwyr hefyd. Dywedwyd wrthyf hefyd faint o wahaniaeth oedd cydleoli'r ambiwlans - a bellach gwasanaethau tân - yn yr Ystafell Reoli i ymatebion effeithiol, cyflym i ddigwyddiadau.

“Cefais fy nharo’n fawr gan bresenoldeb ymarferwyr iechyd meddwl yn yr Ystafell Reoli. Mae'r twf yn nifer y galwadau gan neu ar ran pobl â phroblemau iechyd meddwl wedi bod yn amlwg ac mae'n bwysig iawn bod swyddogion yn cael eu hyfforddi a'u cefnogi i ddelio â hyn. Mae hwn yn faes amlwg lle gall gwasanaethau datganoledig a heb eu datganoli weithio gyda'i gilydd a byddwn yn gobeithio y gellir dod o hyd i gyllideb gyfun i sicrhau bod y cynllun yn parhau.

Aeth Suzy hefyd ar batrôl gyda'r Tîm Cymdogaeth lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr i glywed o lygad y ffynnon am rai o'r materion sy'n effeithio ar ganol y dref.

Ychwanegodd Suzy: “Mae gwaith yr heddlu yn gymhleth ac yn cael ei yrru gan wybodaeth. Nid yw'n ymwneud â'r bobby ar y rhawd mwyach ond mae'n amlwg bod perthnasoedd da, lleol rhwng swyddogion, eu PCSOs a'r gymuned yn chwarae rhan enfawr mewn atal troseddau a thorri'r cylch troseddau o fewn rhai teuluoedd. Mae hefyd yn bwysig iawn ar gyfer mynd i'r afael â throseddau a fewnforir, fel delio cyffuriau County Lines.

“Gyda chyhoeddiad 20,000 o heddweision ychwanegol gan Lywodraeth y DU, byddaf yn gofyn i’r Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Cartref am gyfran deg o’r cyllid hwnnw ar gyfer swyddogion newydd yn Heddlu De Cymru."