AM “horrified” by Swansea nuclear waste plans | AC "yn arswydo" gan gynlluniau gwastraff niwclear Abertawe

Regional Assembly Member Suzy Davies has spoken out against any suggestion that could see nuclear waste disposed of in Swansea.

Radioactive Waste Management, a company, is holding a number of meetings throughout the UK to find residents’ views on whether communities are willing to see radioactive waste buried hundreds of metres below the ground.  Communities will be eligible for millions of pounds should they say yes.

Mrs Davies, the Welsh Conservative AM for South Wales West, has spoken out against Swansea being chosen and is urging residents and other politicians to do the same.

“Personally I am horrified by the thought of this. One reason I am opposed to fracking is the honeycomb, post-mining nature of the land in my region of South Wales West. The prospect of burying nuclear waste here where we have so many water courses cannot be sensible.

“While Swansea is just one of the sites being looked at across the whole of the UK.  I encourage residents and businesses make their views well known on this so that Radioactive Waste Management know their waste is not welcome here.”

A public meeting in being held in Swansea on Tuesday 12th March 2019 and Mrs Davies is urging as many people as possible to register to attend the event so they can get more information and have their say.

“It is crucial that we all make out views known on this.

“Swansea and the surrounding area, part of which is an AONB of course, attract tourists each year.

“Even if this waste may be safe, I don’t want Swansea’s residents or its economic future being harmed by long-lasting worries about future contamination. Even though communities that accept the waste will get paid for it, there is no telling how much reputational damage this could do to Swansea.”

Mrs Davies also hit out at Welsh Government for opening the door to these kinds of applications.

“As far back as 2015, and without any fanfare, Welsh Government announced that they supported the ‘disposal for the long-term management of higher activity radioactive waste.’

“Despite Welsh Government’s apparent support for this kind of dumping, I hope we can all make sure this doesn’t come to Swansea.”

You find out more information about Radioactive Waste Management’s plans as well as details about where and when their public meetings are and how you can register to attend HERE

 

Mae Aelod Cynulliad Rhanbarthol, Suzy Davies, wedi siarad yn erbyn unrhyw awgrym a allai weld gwaredu gwastraff niwclear yn Abertawe.

Mae Rheoli Gwastraff Ymbelydrol, cwmni, yn cynnal nifer o gyfarfodydd ledled y DU i ganfod barn y trigolion ynghylch a yw cymunedau'n fodlon gweld gwastraff ymbelydrol yn cael ei gladdu cannoedd o fetrau o dan y ddaear. Bydd cymunedau'n gymwys am filiynau o bunnoedd pe baent yn dweud ie.

Mae Mrs Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig De Orllewin Cymru, wedi siarad allan yn erbyn dewis Abertawe ac mae'n annog trigolion a gwleidyddion eraill i wneud yr un peth.

"Yn bersonol, rwyf yn arswydo wrth feddwl am hyn. Un rheswm yr wyf yn ei wrthwynebu yw ffracio yw natur llysieuol, ôl-gloddio y tir yn fy rhanbarth i Orllewin De Cymru. Ni all y posibilrwydd o gladdu gwastraff niwclear yma lle mae gennym gymaint o gyrsiau dŵr fod yn synhwyrol.

"Er mai Abertawe yw un o'r safleoedd sy'n cael eu hystyried ar draws y DU gyfan. Rwy'n annog trigolion a busnesau i wneud eu barn yn adnabyddus ar hyn fel bod Rheolaeth Gwastraff Ymbelydrol yn gwybod nad yw eu gwastraff yn cael ei groesawu yma."

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus yn Abertawe ddydd Mawrth 12 Mawrth 2019 ac mae Mrs Davies yn annog cymaint o bobl â phosib i gofrestru i fynychu'r digwyddiad fel y gallant gael mwy o wybodaeth a chael dweud eu dweud.

"Mae'n hollbwysig ein bod ni i gyd yn rhoi barn ar hyn o bryd.

"Mae Abertawe a'r ardal gyfagos, y mae rhan ohoni yn AHNE wrth gwrs, yn denu twristiaid bob blwyddyn.

"Hyd yn oed os bydd y gwastraff hwn yn ddiogel, nid wyf am i drigolion Abertawe na'i ddyfodol economaidd gael eu niweidio gan bryderon parhaol am halogiad yn y dyfodol. Er y bydd cymunedau sy'n derbyn y gwastraff yn cael eu talu amdano, nid oes dim yn dweud faint o niwed i enw da y gallai hyn ei wneud i Abertawe."

Hefyd daeth Mrs Davies allan yn erbyn Llywodraeth Cymru am agor y drws i'r mathau hyn o geisiadau.

"Cyn belled â 2015, ac heb unrhyw ddiffygion, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod yn cefnogi'r 'gwaredu ar gyfer rheoli gwastraff ymbelydrol gweithgaredd uwch yn yr hirdymor.'

"Er gwaethaf cefnogaeth amlwg Llywodraeth Cymru ar gyfer y math hwn o ddympio, rwy'n gobeithio y gallwn ni gyd sicrhau nad yw hyn yn dod i Abertawe."

Cewch ragor o wybodaeth am gynlluniau Rheoli Gwastraff Ymbelydrol yn ogystal â manylion am ble a phryd y mae eu cyfarfodydd cyhoeddus a sut y gallwch gofrestru i fynychu YMA