AM calls for urgent Jistcourt update | AC yn galw am ddiweddariad brys gan Jistcourt

Suzy Davies, regional Assembly Member for South Wales West, has called for an urgent update from Welsh Government following the news last week that Port Talbot-based construction Jistcourt had entered administration.

Mrs Davies, who is a Welsh Conservative, said: “As an important employer in my area, this is worrying news for many families at the start of summer. It’s now vital that staff are being given all the information and support they need.

“Following the recent collapse of Dawnus, I’m deeply concerned that the health of an area’s construction industry is often seen as an indicator for the financial health of the region.”

Mrs Davies added “When this news broke last week I immediately requested the opportunity to ask an Emergency Question to Welsh Government for this week. Disappointingly that request was turned down.

“I have another opportunity raise this with Welsh Government later today [Tuesday 25th June 2019]. If I am given the opportunity I will be calling on Welsh Government make a statement on what support they are planning to give Jistcourt’s workers, when Welsh Government first knew of the firm’s troubles, and whether they think this is linked to other supply chain issues in the area.

“Additionally I also contacted Jistcourt directly last week to find out whether this has come about because they are owed money from others suppliers and whether the recent collapse of Dawnus is linked to their issues.

“I have chased Jistcourt again today but unfortunately I have had no updates from either them or Welsh Government yet.

“I am encouraged by the recent news that the Construction Industry Training Board (CITB) has already said they will do all they can to support staff affected by this news.

“I will continue to push Welsh Government for news of what their plans are to support workers, their families, and the local supply.”

 

Mae Suzy Davies, Aelod Cynulliad rhanbarthol Gorllewin De Cymru, wedi galw am ddiweddariad brys gan Lywodraeth Cymru yn dilyn y newyddion yr wythnos diwethaf bod y gwaith adeiladu Jistcourt o Bort Talbot wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Dywedodd Mrs Davies, o’r Ceidwadwyr Cymreig: “Fel cyflogwr pwysig yn fy ardal i, mae hyn yn newyddion sy'n peri gofid i lawer o deuluoedd ar ddechrau'r haf. Mae bellach yn hanfodol bod staff yn cael yr holl wybodaeth a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

“Yn dilyn cwymp diweddar Dawnus, rwy'n pryderu'n fawr bod iechyd diwydiant adeiladu ardal yn cael ei weld yn aml fel dangosydd ar gyfer iechyd ariannol y rhanbarth.”

Ychwanegodd Mrs Davies “Pan dorrodd y newyddion hwn yr wythnos diwethaf, gofynnais yn syth am y cyfle i ofyn cwestiwn brys i Lywodraeth Cymru am yr wythnos hon. Rwy’n siomedig bod y cais wedi'i wrthod.

“Mae gennyf gyfle arall i godi hyn gyda Llywodraeth Cymru yn ddiweddarach heddiw [dydd Mawrth 25 Mehefin 2019]. Os caf y cyfle y byddaf yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud datganiad ar ba gymorth y maent yn bwriadu ei roi i weithwyr Jistcourt, pan oedd Llywodraeth Cymru yn gwybod am drafferthion y cwmni yn gyntaf, ac a ydynt yn credu bod hyn yn gysylltiedig â materion cadwyn gyflenwi eraill yr ardal.

“Yn ogystal, fe wnes i hefyd gysylltu â Jistcourt yr wythnos diwethaf i gael gwybod a yw hyn wedi digwydd oherwydd bod arian gan gyflenwyr eraill yn ddyledus iddynt ac a yw cwymp diweddar Dawnus yn gysylltiedig â'u problemau.

“Rwyf wedi mynd ar drywydd Jistcourt eto heddiw ond yn anffodus nid wyf wedi cael unrhyw ddiweddariadau ganddynt na Llywodraeth Cymru chwaith.

“Mae'r newyddion diweddar fod Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) wedi dweud y byddant yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi staff yr effeithir arnynt gan y newyddion hwn yn galonogol.

“Byddaf yn parhau i wthio Llywodraeth Cymru am newyddion am eu cynlluniau i gefnogi gweithwyr, eu teuluoedd, a'r cyflenwad lleol.”