AM backs Gower app for Small Business Saturday | Mae AC yn cefnogi app Gower ar gyfer Dydd Sadwrn Busnesau Bach

Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West, has backed a local app set up to support Gower businesses.

The ‘We Are Gower’ app, set up by local business woman Natalie, provides details and information on local businesses across Gower.

Suzy Davies said “I first met Natalie at the Gower Show earlier this year and thought her business was an excellent idea.

“There are so many fantastic local businesses and independent traders across Gower, as well as the rest of my South Wales West region of course.

“The app and its complimentary website are a great way of bringing some of Gower’s trusted local traders together in one place so residents and other businesses can easily find what they need and contact them.”

Suzy Davies has herself set up a profile on the app to support the local business and as an additional way of constituents getting in touch with her about local issues.

“The high street and the way we all access information and shop is changing” added Mrs Davies.

“The ‘We Are Gower’ app is a great way of still being able to support local businesses as these changes take place.

“Just because we have access to the internet, it does not mean we need to buy from businesses on the other side of the world or find help and information from other countries.

“Small Business Saturday may be just one day but it shows us how many small and independent businesses there are local to us and how they really make a difference to out lives and our communities throughout the year.”

You can access the ‘We Are Gower’ website HERE

Suzy’s own ‘We Are Gower’ page with her information is HERE

You can also access the app for free from the Google Play store HERE and for free from the App Store for Apple HERE

You can also scan the QR Code below to access Suzy's 'We Are Gower' page

 

Mae Suzy Davies, AC Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer Gorllewin De Cymru, wedi cefnogi ap lleol a sefydlwyd i gefnogi busnesau Gŵyr.

Mae’r ap ‘We Are Gower’, a sefydlwyd gan y fenyw fusnes leol Natalie, yn darparu manylion a gwybodaeth am fusnesau lleol ledled Gŵyr.

Dywedodd Suzy Davies “Cyfarfûm â Natalie gyntaf yn y Gower Show yn gynharach eleni ac roeddwn yn meddwl bod ei busnes yn syniad rhagorol.

“Mae cymaint o fusnesau lleol gwych a masnachwyr annibynnol ledled Gŵyr, yn ogystal â gweddill fy rhanbarth yn Ne Cymru Gorllewin wrth gwrs.

“Mae’r ap a’i wefan ganmoliaethus yn ffordd wych o ddod â rhai o fasnachwyr lleol dibynadwy Gower at ei gilydd mewn un lle fel y gall preswylwyr a busnesau eraill ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnynt a chysylltu â nhw.”

Mae Suzy Davies ei hun wedi sefydlu proffil ar yr ap i gefnogi’r busnes lleol ac fel ffordd ychwanegol o etholwyr yn cysylltu â hi ynglŷn â materion lleol.

“Mae'r stryd fawr a'r ffordd rydyn ni i gyd yn cyrchu gwybodaeth a siop yn newid” ychwanegodd Mrs Davies.

“Mae’r app We Are Gower ’yn ffordd wych o allu cefnogi busnesau lleol o hyd wrth i’r newidiadau hyn ddigwydd.

“Dim ond oherwydd bod gennym fynediad i’r rhyngrwyd, nid yw’n golygu bod angen i ni brynu gan fusnesau ar ochr arall y byd na dod o hyd i help a gwybodaeth o wledydd eraill.

“Efallai mai dim ond un diwrnod yw Dydd Sadwrn Busnesau Bach ond mae'n dangos i ni faint o fusnesau bach ac annibynnol sydd yn lleol i ni a sut maen nhw wir yn gwneud gwahaniaeth i fywydau allan a'n cymunedau trwy gydol y flwyddyn.”

Gallwch mynd at wefan ‘We Are Gower’ YMA

Mae tudalen Suzy ei hun, ‘We Are Gower’ gyda’i gwybodaeth YMA

Gallwch hefyd lawrlwytho’r app am ddim o siop Google Play YMA ac am ddim o'r App Store ar gyfer Apple YMA

Gallwch hefyd scanio’r Cod QR isod i weld tudalen Suzy ar ‘We Are Gower’

Suzy Davies AM/AC