AM backs Defibruary Campaign | AC yn cefnogi ymgyrch 'Defibruary'

REGIONAL AM Suzy Davies is backing the St John’s Cymru’s Defibruary campaign to raise awareness during February of the importance of having defibrillators located in as many places as possible.

Welsh Conservative Mrs Davies said: “I have campaigned since being elected in 2011 for defibrillators to be placed in as many places as possible throughout communities.  My legislative proposals to this effect had cross party support from Assembly Members but, sadly, not from Welsh Government.  Even so, I am delighted that there is now a greater public awareness of the need for them and how easy it is to use them.

“Most people do not realise that if anyone suffers a cardiac arrest away from a hospital setting  there are literally just minutes to save their life. The survival rate for such victims is just one in ten and that drops by a further ten per cent for every minute that passes. Early CPR and defibrillation is vital in saving lives.

“I have also argued for the teaching of life saving skills to be compulsory in schools so children are equipped to deal with these emergencies for the rest of their lives. Again I had backing from AMs for this proposal but the Minister has resisted making it a mandatory part of the school curriculum, in contrast to the position in England and Ireland. 

“I’m glad, though, that some schools invite St. John’s Cymru and other organisations like Cariad, Welsh Hearts, British Heart Foundation and the Red Cross in to train children and young people to help grow Wales as nation of lifesavers”

 

Mae AC RHANBARTHOL Suzy Davies yn cefnogi ymgyrch Defibruary St Joh’s Cymru i godi ymwybyddiaeth yn ystod mis Chwefror o bwysigrwydd cael diffibrilwyr mewn cymaint o leoedd â phosib.

Dywedodd Ceidwadwyr Cymreig, Mrs Davies: “Rwyf wedi ymgyrchu ers cael fy ethol yn 2011 i ddiffibrilwyr gael eu rhoi mewn cymaint o leoedd â phosibl ledled cymunedau. Cafodd fy nghynigion deddfwriaethol i'r perwyl hwn gefnogaeth drawsbleidiol gan Aelodau'r Cynulliad ond, yn anffodus, nid gan Lywodraeth Cymru. Er hynny, rwyf wrth fy modd bod mwy o ymwybyddiaeth gyhoeddus bellach o'r angen amdanynt a pha mor hawdd yw eu defnyddio.

“Nid yw’r mwyafrif o bobl yn sylweddoli, os oes unrhyw un yn dioddef ataliad ar y galon i ffwrdd o ysbyty, yn llythrennol dim ond munudau sydd i achub eu bywyd. Dim ond un o bob deg yw'r gyfradd oroesi ar gyfer dioddefwyr o'r fath ac mae hynny'n gostwng deg y cant arall am bob munud sy'n mynd heibio. Mae CPR cynnar a diffibrilio yn hanfodol wrth achub bywydau.

“Rwyf hefyd wedi dadlau y dylai dysgu sgiliau arbed bywyd fod yn orfodol mewn ysgolion fel bod gan blant yr offer i ddelio â'r argyfyngau hyn am weddill eu hoes. Unwaith eto cefais gefnogaeth gan ACau ar gyfer y cynnig hwn ond mae'r Gweinidog wedi gwrthod ei wneud yn rhan orfodol o gwricwlwm yr ysgol, mewn cyferbyniad â'r sefyllfa yn Lloegr ac Iwerddon.

“Rwy’n falch, serch hynny, fod rhai ysgolion yn gwahodd St. John’s Cymru a sefydliadau eraill fel Cariad, Hearts Cymru, Sefydliad y Galon Prydain a’r Groes Goch i mewn i hyfforddi plant a phobl ifanc i helpu i dyfu Cymru fel cenedl achubwyr bywyd”