Almost 3,500 people call for heart screening for young people | Bron 3,500 o bobl yn galw am sgrinio calon ar gyfer pobl ifanc

Almost 3,500 people have called for heart screening to be made available to all young people in Wales.

On Tuesday 2nd April the National Assembly’s Petitions Committee will consider a petition signed by 3,444 people calling on Welsh Government to make heart screening available to all young people between the ages of ten and 35.

The call comes following a number of recent tragic incidents of young people dying due to undiagnosed heart conditions.

Ben McDonald, from the Vale of Glamorgan, suffered a cardiac arrest as he crossed the finish line of the Cardiff Half Marathon last year and shortly after passed away. Campaigners say that heart conditions like Ben’s could have been picked up before it was too late if screening had been available.

Sharon Owen from the charity Welsh Hearts said: “If screening was made available to all young people across Wales then those people at risk could get the medical support and help they need.

“At the moment most people who are at risk do not even know they have a heart condition so can not take the required action or consider whether there may be any inherited issues for the rest of their family to consider either.

“We take it for granted that all young people have their eyes tested and we get regular check ups at the dentist, but there is nothing available to make sure we have healthy hearts.”

At a recent Welsh Hearts screening event at the Principality Stadium, three people were found to have serious heart conditions from the 104 people tested.

“These people were going about their daily lives without them or their families having any knowledge that they could be at risk” added Ms Owen.

Ben’s family said:  “On the 7th of October 2018 our world was completely turned upside down when our brother Ben McDonald died at the finish line of the Cardiff Half Marathon. He was 25 years old, fit and healthy, and his death has left our family shattered. If you didn’t know Ben then you need to know he was amazing!

“He was funny, generous, caring, effortlessly cool, adventurous and always smiling, an incredible son, brother, uncle grandson and friend. If you didn’t have the chance to meet him then you missed out on someone really special. Ben was always great at pulling people together, organising social events, hosting BBQ’s or pizza nights at our family home, gorge walking or off on impromptu camping trips. He made good solid friends wherever he went. So in honour of him, and because of who he was, we want to keep that connection with people going. We are going to celebrate Ben’s birthday in the way that he would; surrounded by people and trying to focus on the positive.

“We have chosen to support the work of Welsh Hearts because we believe in the work that they are doing to install defibrillators across Wales and to offer heart screening.

“Ben was also so proud to be Welsh! We don’t know if screening would have helped Ben, and unfortunately on the day, the defibrillator wasn’t able to save his life, but at least we know that he was given that chance. We believe that everyone should be given the same chance if they find themselves, or a loved one in a similar situation.”

The petition, being considered on Tuesday [2nd April 2019] follows a Statement of Opinion submitted by Assembly Member Suzy Davies.

Mrs Davies’ Statement in October 2018, which recognised “the importance of early diagnosis of heart conditions in reducing the number of deaths each year” and which called on Welsh Government “to explore the rolling out of a screening initiative to all young people in Wales” was supported by 12 AMs from different parties.

She said: “I have been calling for the compulsory teaching of age-appropriate life saving skills on the curriculum for all young people in Wales for some time now” said Mrs Davies.

“We have already seen this become law in England and so I hope Welsh Government realise they are now behind the curve on this one.

“With a population of around 3 million, we have the opportunity here in Wales to roll out a scheme like this and show the rest of the world how early screening heart screening can save lives and, in doing so, reduce the cost to the NHS in the long term.”

 

Mae bron i 3,500 o bobl wedi galw i sicrhau bod sgrinio'r galon ar gael i bob person ifanc yng Nghymru.

Ar ddydd Mawrth 2 Ebrill bydd Pwyllgor Deisebau y Cynulliad Cenedlaethol yn ystyried deiseb a lofnodwyd gan 3,444 o bobl yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod sgrinio'r galon ar gael i bob person ifanc rhwng 10 a 35 oed.

Daw'r alwad yn dilyn nifer o ddigwyddiadau trasig diweddar o bobl ifanc yn marw oherwydd cyflyrau'r galon heb eu diagnosio.

Dioddefodd Ben McDonald, o Fro Morgannwg, ataliad ar y galon wrth iddo groesi llinell orffen Hanner Marathon Caerdydd y llynedd ac yn fuan wedi marw. Dywed ymgyrchwyr y gallai cyflyrau calon fel Ben wedi cael eu codi cyn ei bod yn rhy hwyr pe bai sgrinio wedi bod ar gael.

Dywedodd Sharon Owen o'r elusen Welsh Hearts: “Pe bai sgrinio ar gael i bob person ifanc ledled Cymru yna gallai'r bobl hynny sydd mewn perygl gael y cymorth a'r triniaeth meddygol sydd ei angen arnynt.

“Ar hyn o bryd, nid yw'r rhan fwyaf o bobl sydd mewn perygl hyd yn oed yn gwybod bod ganddynt gyflwr ar y galon felly ni allant gymryd y camau gofynnol nac ystyried a oes modd i weddill eu teulu ystyried unrhyw faterion etifeddol.

“Rydym yn cymryd yn ganiataol fod yr holl bobl ifanc yn cael prawf llygaid ac rydym yn cael archwiliadau rheolaidd yn y deintydd, ond nid oes dim ar gael i wneud yn siŵr bod gennym ni calonnau iach.”

Mewn digwyddiad sgrinio diweddar Calonnau Cymru yn Stadiwm y Principality, canfuwyd bod gan dri o bobl gyflyrau calon difrifol gan y 104 o bobl a brofwyd.

“Roedd y bobl hyn yn mynd o gwmpas eu bywydau bob dydd heb iddynt hwy na'u teuluoedd gael unrhyw wybodaeth y gallent fod mewn perygl” ychwanegodd Ms Owen.

Dywedodd teulu Ben: “Ar y 7fed o Hydref 2018 cafodd ein byd ei droi wyneb i waered pan fu farw ein brawd Ben McDonald ar linell derfyn Hanner Marathon Caerdydd. Roedd yn 25 oed, yn heini ac yn iach, ac mae ei farwolaeth wedi gadael ein teulu wedi chwalu. Os nad oeddech chi'n gwybod Ben yna mae angen i chi wybod ei fod yn anhygoel!

“Roedd yn ddoniol, yn hael, yn ofalgar, yn cŵl, yn anturus ac yn gwenu bob amser, yn fab, brawd, ewythr a chyfaill ewythr anhygoel. Os na chawsoch gyfle i'w gyfarfod, yna fe wnaethoch chi golli rhywun arbennig iawn. Roedd Ben bob amser yn wych wrth dynnu pobl at ei gilydd, trefnu digwyddiadau cymdeithasol, cynnal barbeciw neu nosweithiau pizza yn ein cartref teuluol, cerdded ceunentydd neu i ffwrdd ar deithiau gwersylla byrfyfyr. Gwnaeth ffrindiau da ble bynnag yr aeth. Felly er anrhydedd iddo, ac oherwydd pwy ydoedd, rydym am gadw'r cysylltiad hwnnw â phobl yn mynd. Byddwn yn dathlu pen-blwydd Ben yn y ffordd y byddai ef; wedi eu hamgylchynu gan bobl ac yn ceisio canolbwyntio ar y cadarnhaol.

“Rydym wedi dewis cefnogi gwaith Calonnau Cymru oherwydd ein bod yn credu yn y gwaith y maent yn ei wneud i osod diffibrilwyr ledled Cymru ac i gynnig sgrinio'r galon.

“Roedd Ben hefyd mor falch o fod yn Gymro! Nid ydym yn gwybod a fyddai sgrinio wedi helpu Ben, ac yn anffodus ar y diwrnod, nid oedd y diffibriliwr yn gallu achub ei fywyd, ond o leiaf rydym yn gwybod ei fod wedi cael y cyfle hwnnw. Credwn y dylai pawb gael yr un cyfle os ydynt hwy eu hunain, neu rywun annwyl mewn sefyllfa debyg. ”

Mae'r ddeiseb, sy'n cael ei hystyried ddydd Mawrth [2 Ebrill 2019] yn dilyn Datganiad Barn a gyflwynwyd gan Aelod Cynulliad Suzy Davies.

Datganiad Mrs Davies ym mis Hydref 2018, a oedd yn cydnabod “pwysigrwydd diagnosis cynnar o gyflyrau'r galon wrth leihau nifer y marwolaethau bob blwyddyn” ac a oedd yn galw ar Lywodraeth Cymru “i archwilio cyflwyno cynllun sgrinio i bob person ifanc yng Nghymru ”Cafodd ei gefnogi gan 12 AC o wahanol bartïon.

Dywedodd: “Rydw i wedi bod yn galw am addysgu gorfodol ar sgiliau achub bywyd ar y cwricwlwm i bob person ifanc yng Nghymru ers amser” meddai Mrs Davies.

“Rydym eisoes wedi gweld hyn yn dod yn gyfraith yn Lloegr ac felly rwy'n gobeithio bod Llywodraeth Cymru yn sylweddoli eu bod bellach y tu ôl i'r gromlin ar yr un yma.

“Gyda phoblogaeth o tua 3 miliwn, mae gennym y cyfle yma yng Nghymru i gyflwyno cynllun fel hwn a dangos i weddill y byd sut y gall sgrinio calon sgrinio cynnar achub bywydau ac, wrth wneud hynny, lleihau'r gost i'r GIG yn y tymor hir.”