ABMU bed pledge “too little, too late” | Addewid gwely ABMU "rhy ychydig, rhy hwyr"

PLANS by health bosses to provide extra beds at Morriston and Princess of Wales Hospitals have been branded as too little, too late by Regional AM Suzy Davies.

Mrs Davies, who is a Welsh Conservative Regional AM, said that the announcement that 30 extra beds are to be provided in  pre-modular buildings to be erected at both hospitals was welcome but went on: “Over the past decade, the Welsh NHS has lost 20 per cent of its beds. The Welsh Labour Government has presided over a catastrophic drop in bed numbers which has left our hospitals in chaos over winter periods when A&E departments are overwhelmed by demand and patients left on trolleys waiting for beds that are not there. In the meantime, ambulances stack up with more patients unable to even get into emergency departments which are already jam-packed.

“There’s no escaping that the cut in bed numbers in all disciplines and hospitals went too far. Welsh Conservatives in South Wales West fought the Assembly elections in May on a platform that included a call for additional beds in the system so I am pleased that somebody was listening.

“However, it will take a lot of time to turn the situation around. I put the blame squarely on the shoulders of Welsh Government which took the disastrous decision in the 2011 budget to cut £1 billion from the Welsh NHS over a five year period. That decision is still reverberating around the wards and corridors of our hospitals.

“The £7 million being spent by ABMu on these units is a welcome start in undoing the damage but it cannot stop here.”

 

CYNLLUNIAU gan benaethiaid iechyd i ddarparu gwelyau ychwanegol yn Ysbyty Treforys a Thywysoges Ysbytai Cymru wedi cael eu brandio fel rhy ychydig, rhy hwyr gan AC Rhanbarthol Suzy Davies.

Meddai Mrs Davies, sydd yn AC Rhanbarthol Geidwadwyr Cymreig, bod y cyhoeddiad bod 30 o welyau ychwanegol yn cael eu darparu mewn adeiladau cyn modiwlaidd sydd i'w codi yn y ddau ysbyty yn croesawu ond aeth ymlaen: "Dros y degawd diwethaf, mae'r GIG yng Nghymru wedi colli 20 y cant o'i welyau. Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi llywyddu dros gostyngiad trychinebus yn niferoedd gwelyau sydd wedi gadael ein hysbytai mewn anhrefn dros gyfnodau gaeaf pan adrannau damweiniau ac achosion brys yn cael eu llethu gan y galw a chleifion eu gadael ar drolïau yn aros am welyau nad ydynt yno. Yn y cyfamser, ambiwlansys dal lan gyda mwy o gleifion hyd yn oed ddim yn gallu mynd i mewn i adrannau achosion brys sydd eisoes yn llawn dop."

Does dim dianc bod y toriad yn nifer y gwelyau ym mhob disgyblaeth ac ysbytai mynd yn rhy bell. Ceidwadwyr Cymreig yng Ngorllewin De Cymru wnaeth ymladd etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai ar lwyfan a oedd yn cynnwys galw am welyau ychwanegol yn y system felly rwy'n falch bod rhywun yn gwrando.

"Fodd bynnag, bydd yn cymryd llawer o amser i droi y sefyllfa o gwmpas. Yr wyf yn rhoi y bai llwyr ar ysgwyddau Llywodraeth Cymru a gymerodd y penderfyniad trychinebus yn y gyllideb 2011 i dorri gwerth £ 1 biliwn gan y GIG yng Nghymru dros gyfnod o bum mlynedd. Mae'r penderfyniad hwnnw yn dal i adleisio o amgylch y wardiau a choridorau o'n hysbytai.

"Bydd y £7 miliwn yn cael ei wario gan ABMU ar yr unedau hyn yn gychwyn groesawu yn dadwneud y difrod ond ni all aros yma."