430 GPs reject Minor Injuries Cover | Mae 430 o feddygon teulu yn gwrthod Cyflweni Mân Anafiadau

Regional AM Suzy Davies has been told by Swansea Bay University Health Board that attempts to recruit GP’s to staff the Minor Injuries Unit at Singleton Hospital have failed.

Welsh Conservative Mrs Davies asked what steps had been taken to recruit staff to provide cover at the unit in Swansea, which remains closed.

She was told that following the resignation of a number of GP’s, 430 family doctors within the area were contacted but not one appointment resulted.

Mrs Davies said: “That is an incredible admission from the health board. I ask why, from over 400 doctors, not one was prepared to help save this service? No wonder constituents feel they have no option but to turn up at A&E instead.

They may want to “choose wisely” as Welsh Government is asking us all to do but there’s no actual choice.

“It needs a GP to be present at its 14 dedicated sessions per week but at the moment, there are only five GP’s already on its books who would be able to staff seven sessions between them if it re-opened.

“The MIU closed temporarily last November so that a £330k refurbishment could take place at the adjacent Singleton Assessment Unit. Staff at the MIU also cover the Acute GP unit and now just work there.

“It would appear that the MIU has been subject to frequent closures often at short notice because of staff shortages – it closed 50 times during a six month period in 2018.

“Nevertheless, despite these problems, the unit still treated 2,310 patients in a five month period in 2018.

“As a regional AM, I am keen to hear what patients feel about this unit, both their good and bad experiences. At the moment, the health board is gathering information and data with a view to making a decision about its future this autumn.”

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi dweud wrth yr AC Rhanbarthol Suzy Davies fod ymdrechion i recriwtio meddygon teulu i staffio’r Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Singleton wedi methu.

Gofynnodd Ceidwadwr Cymreig, Mrs Davies, pa gamau a gymerwyd i recriwtio staff i ddarparu cylfenwi dros dro yn yr uned yn Abertawe, sy'n parhau i fod ar gau.

Dywedwyd wrthi, yn dilyn ymddiswyddiad nifer o feddygon teulu, cysylltwyd â 430 o feddygon teulu yn yr ardal ond ni chafwyd un apwyntiad.

Dywedodd Mrs Davies: “Mae hwnnw’n gyfaddefiad anhygoel gan y bwrdd iechyd. Gofynnaf pam, o dros 400 o feddygon, nad oedd un yn barod i helpu i achub y gwasanaeth hwn? Does ryfedd bod etholwyr yn teimlo nad oes ganddyn nhw unrhyw ddewis ond dod i'r adran damweiniau ac achosion brys yn lle.

Efallai eu bod am “ddewis yn ddoeth” fel y mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni i gyd ei wneud ond does dim dewis go iawn.

“Mae angen i feddyg teulu fod yn bresennol yn ei 14 sesiwn bwrpasol yr wythnos ond ar hyn o bryd, dim ond pum meddyg teulu sydd eisoes ar ei lyfrau a fyddai’n gallu staffio saith sesiwn rhyngddynt pe bai’n ailagor.

“Caeodd yr MIU dros dro fis Tachwedd diwethaf fel y gallai adnewyddiad o £330k ddigwydd yn Uned Asesu Singleton gerllaw. Mae staff yn yr MIU hefyd yn cwmpasu'r uned Meddygon Teulu Acíwt a nawr dim ond gweithio yno.

“Mae'n ymddangos bod yr MIU wedi bod yn destun cau yn aml yn aml ar fyr rybudd oherwydd prinder staff - fe gaeodd 50 gwaith yn ystod cyfnod o chwe mis yn 2018.

“Serch hynny, er gwaethaf y problemau hyn, roedd yr uned yn dal i drin 2,310 o gleifion mewn cyfnod o bum mis yn 2018.

“Fel AC rhanbarthol, rwy'n awyddus i glywed beth mae cleifion yn ei deimlo am yr uned hon, eu profiadau da a drwg. Ar hyn o bryd, mae’r bwrdd iechyd yn casglu gwybodaeth a data gyda’r bwriad o wneud penderfyniad am ei ddyfodol yr Hydref hwn.”