Suzy for our Leader | Suzy am ein Arweinydd

*** THIS PAGE WAS CREATED AND EDITED WHILE SUZY WAS CONTESTING THE WELSH CONSERVATIVE LEADERSHIP. THIS PAGE IS NO LONGER CURRENT OR UPDATED ***

*** ROEDD Y DUDALEN YMA WEDI’I CREU A GOLYGI PAN OEDD SUZY YN SEFYLL YN Y GYSTADLEUAETH AR GYFER ARWEINYDDIAETH Y CEIDWADWYR CYMRAEG. NID YW’R DUDALEN HON YN GYFREDOL NEU’N GAEL EI HADDYSGU ***

I want to start by saying thank you to Andrew RT Davies for his leadership of the Welsh Conservative National Assembly group over the last seven years. It’s been a time of great change in both Wales and the UK and it has taken a particular strength of character to guide us through it.

I am extremely pleased that we will have a contest for the leadership of the Welsh Conservatives as a decision of the membership gives the new leader the strength of a mandate.

After decades of Labour domination in Welsh Government we owe it to Wales to be grown up, brave even, in finding new ways to be seen and then to be heard. Over the coming weeks, you can read here how I think we can do that.

We also need to challenge the people of Wales - to really ask themselves why they keep voting Labour when over the last two decades we have become poorer than other post-industrial parts of the UK. A poorer economy, poorer health and wellbeing, poorer education standards, poorer local infrastructure.

Whoever leads the Welsh Conservative group has to have the ambition to be First Minister of a national devolved Parliament, responsible for exercising new powers delivered by Conservative Secretaries of State for Wales.  The structure of the party must catch up with the structure of the country. We need to have this important conversation now to make sure we get the balance right.

To keep up to date with my campaign and to find out my latest work, please keep an eye on this page.

If you would like to support my campaign or offer any help or assistance then please contact me HERE

You can also find out who is endorsing me for Leader HERE

 

Hoffwn i dechrau drwy ddweud diolch i Andrew RT Davies am arwain grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad Cenedlaethol dros y saith mlynedd ddiwethaf. Mae wedi bod yn adeg o newid mawr yng Nghymru a'r DU ac mae wedi cymryd cryfder cymeriad arbennig i'n harwain drwyddo.

Rwy'n hynod o falch y bydd gyda ni gystadleuaeth am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr Cymreig fel penderfyniad yr aelodaeth yn rhoi cryfder mandad i'r arweinydd newydd.

Ar ôl degawdau o oruchafiaeth Llafur yn Llywodraeth Cymru, mae'n rhaid i ni aeddfedu yng Nghymru, ac yn fod yn dewr hyd yn oed, wrth ddod o hyd i ffyrdd newydd i'w gweld ac yna i'w clywed. Dros yr wythnosau nesaf, gallwch ddarllen yma sut rwy'n credu y gallwn ni wneud hynny.

Mae angen inni hefyd herio pobl Cymru - i ofyn iddyn nhw yn wir pam maen nhw’n pleidleisio dros y Blaid Lafur yn ystod y ddau ddegawd diwethaf pan rydyn ni wedi dod yn waeth na rhannau ôl-ddiwydiannol eraill y DU. Economi tlotach, iechyd a lles tlotach, safonau addysg tlotach, isadeiledd tlotach lleol.

Rhaid i bawb sy'n arwain grŵp y Ceidwadwyr Cymreig gael yr uchelgais i fod yn Brif Weinidog o Senedd ddatganoledig genedlaethol, sy'n gyfrifol am arfer pwerau newydd a ddarperir gan Ysgrifenyddion Ceidwadol Cymreig. Rhaid i strwythur y blaid ddal i fyny â strwythur y wlad. Mae angen inni gael y sgwrs bwysig yma yn awr i sicrhau rydyn ni’n cael y cydbwysedd yn iawn.

I gadw i fyny gyda fy ymgyrch ac i ddarganfod mwy am fy ngwaith diweddaraf, cadwch lygad ar y dudalen yma.

Os hoffech chi gefnogi fy ymgyrch neu gynnig unrhyw help neu gymorth, cysylltwch â mi YMA

Rydych chi hefyd yn gallu gweld pwy sy'n fy nghymeradwyo i fod yn Arweinydd YMA