Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Cabinet Secretary for Education & Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg a'r Iaith Gymraeg.

News

Plans to boost Welsh medium education must ‘take local communities with them’ | Rhaid i gynlluniau i roi hwb i addysg Gymraeg 'cymryd cymunedau lleol gyda nhw'

Welsh Conservatives are warning the Welsh Government to “take local communities with them” as they proceed with plans to expand Welsh medium education by a third over the next 14 years.
Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn rhybuddio Llywodraeth Cymru i "gymryd cymunedau lleol gyda nhw" wrth iddynt fwrw ymlaen â chynlluniau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg o draean dros y 14 mlynedd nesaf.

AM marks carers week | AC yn dathlu wythnos gofalwyr

Carers week was marked in Bridgend by a special event organised by Bridgend Carers Centre which brought together a number of organisations able to offer help and advice.
Cafodd wythnos Gofalwyr ei nodi ym Mhenybont ar Ogwr gyda digwyddiad arbennig a drefnwyd gan Ganolfan Gofalwyr Pen-y-Bont a ddaeth â nifer o sefydliadau gyda'i gilydd i gynnig cymorth a chyngor.

Council must consider Welsh language during planning | Mae'n rhaid i Gyngor ystyried iaith Gymraeg yn ystod cynllunio

Shadow Welsh language minister Suzy Davies has called for the future of the Welsh language to be taken into consideration by Swansea planners when deciding whether or not to allow 750 new houses to be built in Pontarddulais.
Gweinidog Cysgodol Iaith Gymraeg, Suzy Davies, wedi galw am ddyfodol yr iaith Gymraeg i gael eu cymryd i ystyriaeth gan gynllunwyr Abertawe wrth benderfynu p'un ai i ganiatáu i 750 o dai newydd i'w hadeiladu ym Mhontarddulais.