Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Cabinet Secretary for Education & Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg a'r Iaith Gymraeg.

News

Budget cuts “double hammer blow” to councils struggling to finance children in care, says Conservative | Toriadau yn y gyllideb yn "chwythu morthwyl dwbl" i gynghorau sy'n ymdrechu i gyllido plant mewn gofal, meddai'r Ceidwadwyr

New figures reported by BBC show Welsh Councils’ overall spend on looked-after children trebled from £76m in 2001/02 to £256m in 2016/17.
Mae ffigyrau newydd a adroddwyd gan y BBC yn dangos bod gwariant cyffredinol Cynghorau Cymru ar blant sy'n derbyn gofal wedi treblu o £76m yn 2001/02 i £256m yn 2016/17.

AM recognises need for more support for young carers in schools | Mae AC yn cydnabod bod angen mwy o gefnogaeth i ofalwyr ifanc mewn ysgolion

Carers Trust Wales is delighted that a Statement of Opinion tabled by Suzy Davies AM has resulted in more than a third of Assembly Members supporting calls for all schools to be encouraged to improve identification, support and outcomes for young carers.
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wrth ei fodd fod Datganiad o Farn a gyflwynwyd gan Suzy Davies AC wedi arwain at fwy na thraean o Aelodau'r Cynulliad yn cefnogi galwadau i bob ysgol gael ei annog i wella adnabod, cefnogaeth a chanlyniadau i ofalwyr ifanc.

Welsh Government job claims over £1m film studio deal “grossly exaggerated”, says Suzy Davies AM | Mae hawliadau swyddi Llywodraeth Cymru dros ddelio â stiwdio ffilm dros £1m "yn ormodol iawn" meddai Suzy Davies AC

The Welsh Government “grossly exaggerated” the economic potential of a £1m deal struck with an international film company, a Welsh Conservative AM has said.
Mae Llywodraeth Cymru "wedi gorliwio'n ormodol" y potensial economaidd o ddelio â £1m gyda chwmni ffilm ryngwladol, meddai AC Ceidwadol Cymru.

Welsh Language Consultation | Ymgynghoriad Iaith Gymraeg

Welsh Government have published their White Paper called ‘Striking the right balance: proposals for a Welsh Language Bill’.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu Papur Gwyn o'r enw 'Taro'r cydbwysedd cywir: cynigion ar gyfer Mesur Iaith Gymraeg'.