Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Cabinet Secretary for Education & Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg a'r Iaith Gymraeg.

News

Welsh Government must tackle reasons why NHS staff reluctant to come to Wales | Angen Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r rhesymau pam mae staff y GIG yn amharod i ddod i Gymru

A report released by the Board of Community Health Councils in Wales on Thursday 10th May 2018 revealed that people in Wales waiting for NHS treatment are at risk of long term reliance on painkillers, mental health problems, unemployment and family breakdown.
Yn sgil adroddiad a gyhoeddwyd gan Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru ddydd Iau 10 Mai 2018, gwelwyd bod pobl yng Nghymru sy’n aros am driniaeth y GIG mewn perygl o ddibyniaeth hirdymor ar boenladdwyr, problemau iechyd meddwl, diweithdra a chwalfa deuluol.

Welsh Conservative response to the review into the future of S4C | Ymateb y Ceidwadwyr Cymreig i’r adolygiad i ddyfodol S4C

Commenting on the independent review into the future of S4C, and the publication of the UK Government’s response, Welsh Conservative Shadow Secretary for Culture and Broadcasting, Suzy Davies AM, said: “First and foremost, I am delighted that the remit has been extended to allow S4C to spread its wings effectively into the digital age, chiming with the view of the Assembly’s Culture and Welsh Language committee.
Wrth roi sylwadau ar yr adolygiad annibynnol i ddyfodol S4C, a chyhoeddiad ymateb Llywodraeth y DU, meddai Suzy Davies AC, Ysgrifennydd Diwylliant a Darlledu’r Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig: “Yn gyntaf a phwysicaf oll, rwy’n falch iawn bod y cylch gwaith wedi’i ymestyn fel y gall S4C ledaenu ei gorwelion yn effeithiol yn yr oes ddigidol, yn unol â barn pwyllgor Diwylliant a’r Gymraeg y Cynulliad.

National Museum Wales boss under fire for “rant against Britishness” at Visit Britain event | Rheolwr Amgueddfa Cymru dan y lach am “refru yn erbyn Prydeindod” mewn digwyddiad Visit Britain

The boss of Wales’ national museum has come under fire from an Assembly Member for his “rant against Britishness” made at a Visit Britain event.
Mae rheolwr amgueddfa Cymru wedi dod dan y lach gan Aelod Cynulliad am “refru yn erbyn Prydeindod” yn ystod digwyddiad Visit Britain.

Swansea Parkway Station | Gorsaf Parcffordd Abertawe

As your Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, I want the Swansea Bay Regional City Deal to work and work well.
Fel eich Aelod Cynulliad Ceidwadol dros Orllewin De Cymru, rwyf am sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn llwyddo.