Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

Swansea Parkway Station | Gorsaf Parcffordd Abertawe

As your Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, I want the Swansea Bay Regional City Deal to work and work well.
Fel eich Aelod Cynulliad Ceidwadol dros Orllewin De Cymru, rwyf am sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn llwyddo.

Cefn Glas Post Office proposals | Cynigion Swyddfa Bost Cefn Glas

The Post Office have started a consultation with proposals to move the Cefn Glas branch to a new premises and, in doing so, modernise the branch.
Mae'r Swyddfa Bost wedi dechrau ymgynghori â chynigion i symud cangen Cefn Glas i safle newydd ac, wrth wneud hynny, moderneiddio'r gangen.

AM calls on Welsh Government to make CCTV in abattoirs compulsory | AC yn galw ar Lywodraeth Cymru trwy wneud gosod CCTV ym mhob lladd-dai yn orfodol

A farmer's wife who is also an Assembly member is urging Welsh Government to sign up to Welsh Conservative policy by making the installation of CCTV cameras in all abattoirs compulsory.
Mae gwraig ffermwr sydd hefyd yn aelod o'r Cynulliad yn annog Llywodraeth Cymru i ymuno â pholisi Ceidwadwyr Cymreig trwy wneud gosod camerâu CCTV ym mhob lladd-dai yn orfodol.