Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

AM congratulates Bridgend College | AC yn llongyfarch Coleg Pen-y-Bont

Regional AM Suzy Davies has visited Bridgend College to congratulate staff and students on achieving a third Beacon Award in just four years.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi ymweld â Choleg Penybont i longyfarch staff a myfyrwyr am ennill ei drydydd Gwobr Beacon mewn dim ond pedair blynedd.

AM welcomes Welsh Government changes in light of “expensive fiasco” | AC yn croesawu newidiadau Llywodraeth Cymru yn dillyn “ffiasco ddrud”

Regional AM Suzy Davies has welcomed Welsh Government’s decision to accept most of the recommendations of a highly critical report about its failed investment in a Swansea company.
Mae AC Rhanbarthol, Suzy Davies, wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i dderbyn y rhan fwyaf o'r argymhellion o adroddiad beirniadol am ei fuddsoddiad sydd wedi methu mewn cwmni Abertawe.

Proposals to improve local bus services in Wales | Cynigion i wella gwasanaethau bysiau lleol yng Nghymru

I recently pushed the Cabinet Secretary for the Economy on the bus pass scheme that Welsh Government has for young people.
After initially scrapping the scheme following low take up, the Welsh Government have now put in back in place until their new scheme replaces it.
Yn ddiweddar, mi wnes i gwthio y Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar y cynllun tocynnau bws sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc.
Ar ôl cael gwared ar y cynllun i ddechrau gyda yn dilyn nifer isel yn cymryd i fynny, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi rhoi yn ôl yn eu lle nes eu cynllun newydd yn cymryd lle hynny.

Council must consider Welsh language during planning | Mae'n rhaid i Gyngor ystyried iaith Gymraeg yn ystod cynllunio

Shadow Welsh language minister Suzy Davies has called for the future of the Welsh language to be taken into consideration by Swansea planners when deciding whether or not to allow 750 new houses to be built in Pontarddulais.
Gweinidog Cysgodol Iaith Gymraeg, Suzy Davies, wedi galw am ddyfodol yr iaith Gymraeg i gael eu cymryd i ystyriaeth gan gynllunwyr Abertawe wrth benderfynu p'un ai i ganiatáu i 750 o dai newydd i'w hadeiladu ym Mhontarddulais.

Welsh Government bus pass U-turn | Tro pedol Llywodraeth Cymru ar Drwydded Bysiau

Following an announcement that the Welsh Government has u-turned on its decision to scrap its youth bus discount scheme, regional AM for South Wales West, Suzy Davies, said: “Can Welsh Government just get on with this now?
Yn dilyn datganiad bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud tro pedol ar ei benderfyniad i gael gwared o’i gynllun disgowntiau trwydded bysiau i ieuenctid, dywed AC rhanbarthol De Orllewin Cymru Suzy Davies: "Yr wyf wedi cynnal digwyddiad fy hunain ym Mhontarddulais dim ond wythnos diwethaf gyda Bus Users Cymru, Traveline Cymru, a chwmnïau bysiau lle oedd trigolion lleol o bob oed yn gallu codi barn a phryderon am y gwasanaethau yn eu hardaloedd lleol.