Consultations | Ymgynghoriadau

From time to time local authorities, the Welsh Government, town and community councils, schools, the Post Office, banks and other groups will carry out consultations.

Consultations are an important opportunity for you to have your say about what you would like to see happen to a certain service, or whether you think the proposed changes may be a good or a bad idea.

When I am told about consultations by groups, and organisations I will make them available here for you.

Please do feel free to let me know what your opinions are as well, however it is important that the groups and organisations hear your thoughts from you as well.

If you hear or any consultations that you would like to me include here please also let me know.

O brid i'w gilydd mae'r awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, cynghorau trefol a chymunedol, ysgolion, y Swyddfa Post, banciau a grwpiau eraill yn cynnal ymgynghoriadau.

Mae ymgynghoriadau yn cyfle bwysig i chi cael dweud eich dweud ar beth yr ydych chi eisiau gweld digwydd i wasaneth penodol, neu os ydych yn meddwl bod y newidiadau arfaethedig yn syniad da neu'n gwael.

Pryd bynnag fyddaf yn cael gwbod am ymgynghoriadau gan grwpiau, a sefydliadau fe fyddaf yn gwneud ar gael i chi yma.

Fe gallwch rhoi gwbod i mi beth yw eich barn hefyd, ond mae'n bwysig bod y grwpiau a sefydliadau yn clywed eich barn o chi hefyd.

Os ydych yn clywed am unrhyw ymgynghoriadau fe hoffech i mi i gynnwys yma, fe allwch cysylltu a mi.

 

News

AM urges young people to speak up following scrapping of bus fare discount | AC yn annog pobl ifanc i siarad lan yn dilyn dileu'r disgownt tocyn bws

Regional AM Suzy Davies has urged young people throughout the South Wales West, area who will be affected by the withdrawal of a discounted bus fare scheme, to contact her.
AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi annog pobl ifanc ledled y Gorllewin De Cymru, ardal a fydd yn cael eu heffeithio gan dynnu cynllun tocynnau bws am bris gostyngol, i gysylltu â hi.

Swansea Central: Have Your Say | Canol Abertawe: Dweud eich Dweud

On Monday 21st November 2016 the consultation for "Swansea Central" was launched.

The project, which plans to redevelop parts of Swansea, including the St Davids site, the LC car park area, and the south side of Oystermouth Road, has been called "Swansea Central" and is open you to have your say o what you would
like to see.

Ar ddydd Llun 21 Tachwedd, 2016 gaeth yr ymgynghoriad ar gyfer "Canol Abertawe" ei lansio.

Nod y prosiect, a oedd yn bwriadu ailddatblygu rhannau o Abertawe, gan gynnwys safle Tyddewi, ardal y maes parcio LC, ac ochr ddeheuol Heol Ystumllwynarth, wedi cael ei alw "Ganolog Abertawe" ac mae ar agor i chi gael dweud eich dweud o beth y byddech yn hoffi gweld.

Dementia Strategy for Wales | Strategaeth Dementia Cymru

The Welsh Government is planning a new Dementia Strategy for Wales.
You have the opportunity to have your say on the things that are important to you about living with Dementia and what you want to see in the Wales Dementia Strategy.
Alzheimer’s Society and DEEP are working together to include you.
Mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio Strategaeth Dementia newydd ar gyfer Cymru.
Dyma gyfle ichi ddweud eich dweud am y pethau sy’n bwysig I chi o ran byw gyda dementia a beth hoffech chi ei weld yn Strategaeth Dementia Cymru.
Mae Cymdeithas Alzheimer’s Cymru a DEEP yn gweithio gyda’I gilydd I’ch cynnwys chi.

Welsh Government's "Talk Communities" Consultation | Ymgynghoriad "Trafod Cymunedau" Llywodraeth Cymru

Welsh Government has already announced that it is going to change the way that their Communities First programme works.
Part of this involves them listening to the views and experiences of people throughout Wales.

Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi ei bod yn mynd i newid y ffordd y mae eu rhaglen Cymunedau Gyntaf yn gweithio.
Mae rhan o hyn yn golygu eu bod yn gwrando ar farn a phrofiadau pobl ar hyd a lled Cymru.

Welsh Language Strategy | Strategaeth y Gymraeg

Welsh Government are consulting on the draft strategy to create a million Welsh speakers by 2050 which includes 6 strategic areas of development.

Mae'r Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft i greu un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae’n cynnwys 6 maes datblygu strategol sef.

Priorities for the Culture, Welsh Language & Communications Committee | Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu a'r Iaith Gymraeg

One of the Assembly Committees that I am a member of; the Culture, Welsh Language & Communications Committee; is holding a consultation the find out what you would like to see it investigate and discuss during the next five years.

Un o Bwyllgorau'r Cynulliad fy mod i'n aelod o; Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chyfathrebu; yn cynnal ymgynghoriad i ganfod beth yr hoffech ei weld yn ymchwilio ac yn trafod yn ystod y pum mlynedd nesaf.