Consultations | Ymgynghoriadau

From time to time local authorities, the Welsh Government, town and community councils, schools, the Post Office, banks and other groups will carry out consultations.

Consultations are an important opportunity for you to have your say about what you would like to see happen to a certain service, or whether you think the proposed changes may be a good or a bad idea.

When I am told about consultations by groups, and organisations I will make them available here for you.

Please do feel free to let me know what your opinions are as well, however it is important that the groups and organisations hear your thoughts from you as well.

If you hear or any consultations that you would like to me include here please also let me know.

O brid i'w gilydd mae'r awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, cynghorau trefol a chymunedol, ysgolion, y Swyddfa Post, banciau a grwpiau eraill yn cynnal ymgynghoriadau.

Mae ymgynghoriadau yn cyfle bwysig i chi cael dweud eich dweud ar beth yr ydych chi eisiau gweld digwydd i wasaneth penodol, neu os ydych yn meddwl bod y newidiadau arfaethedig yn syniad da neu'n gwael.

Pryd bynnag fyddaf yn cael gwbod am ymgynghoriadau gan grwpiau, a sefydliadau fe fyddaf yn gwneud ar gael i chi yma.

Fe gallwch rhoi gwbod i mi beth yw eich barn hefyd, ond mae'n bwysig bod y grwpiau a sefydliadau yn clywed eich barn o chi hefyd.

Os ydych yn clywed am unrhyw ymgynghoriadau fe hoffech i mi i gynnwys yma, fe allwch cysylltu a mi.

 

News

Swansea Parkway Station | Gorsaf Parcffordd Abertawe

As your Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, I want the Swansea Bay Regional City Deal to work and work well.
Fel eich Aelod Cynulliad Ceidwadol dros Orllewin De Cymru, rwyf am sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn llwyddo.

Cefn Glas Post Office proposals | Cynigion Swyddfa Bost Cefn Glas

The Post Office have started a consultation with proposals to move the Cefn Glas branch to a new premises and, in doing so, modernise the branch.
Mae'r Swyddfa Bost wedi dechrau ymgynghori â chynigion i symud cangen Cefn Glas i safle newydd ac, wrth wneud hynny, moderneiddio'r gangen.

AM disappointed with trauma centre recommendations | AC wedi'i siomi gydag argymhellion y ganolfan trawma

Commenting on the release of NHS Wales’ consultation into the location of a new Trauma Centre for South Wales, Suzy Davies AM said “I am very disappointed that the recommendations suggest that Cardiff should get the major trauma centre.
Wrth sôn wedi ryddhau ymgynghoriad GIG Cymru i leoliad Canolfan Trawma newydd ar gyfer De Cymru, dywedodd Suzy Davies AC "Rwy'n siomedig iawn bod yr argymhellion yn awgrymu y dylai Caerdydd gael y brif ganolfan trawma.

AM backs Mumbles residents | AC yn cefnogi trigolion Mwmbwls

I recently visited a site in Higher Lane, Mumbles, accompanied by Welsh Conservative Oystermouth Councillor Myles Langstone.
Yr wyf wedi ymweld â safle Higher Lane, Mwmbwls, yn ddiweddar ynghyd â Chynghorwyr Ceidwadwyr Cymreig Oystermouth Myles Langstone.

Autism (Wales) Bill Consultation | Datblygu'r Bil Awtistiaeth (Cymru)

At certain times the Assembly’s Presiding Officer holds a ballot to decide which Assembly Member, other than a member of the Welsh Government, may try to get the Assembly to agree to introduce a Bill.
O bryd i'w gilydd, rhaid i'r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod, heblaw aelod o'r Llywodraeth, a gaiff ofyn am gytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil.