About Suzy | Amdano Suzy

Suzy Davies is the Welsh Conservative Member of the Welsh Parliament for South Wales West.

Born in Swansea, she grew up in Bridgend, Aberdare, Cardiff and Brecon. A graduate of Exeter and Glamorgan universities, she is married with two sons. After a career in marketing and management, she became a solicitor, heading up property departments.

She has been a trustee of a number of children’s projects and volunteered with community support groups. She has also written for various publications and was one of the founding board members of the Welsh International Film Festival.

Suzy was first elected in May 2011 and was re-elected in 2016. She is the Shadow Minister for Education & Welsh Language and spokesperson for the Swansea Bay City Deal.  She also serves as a Commissioner for the Welsh Parliament.

She sits on the Welsh Parliament's Constitutional & Legislative Affairs Committee and the Children and Young People Committee as well as chairing the Cross Party Group on Tourism.

Suzy has written for a number of publications in the past including Institute of Welsh Affairs, Brexit Central, the Centre for Welsh Studies, and Conservative Home and has spoken on panels for the Electoral Reform Society and Tory Reform Group.

 

Suzy Davies yw Aelod y Ceidwadwyr Cymreig o’r Senedd dros Orllewin De Cymru.

Cafodd ei geni yn Abertawe a’i magu yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Aberdâr, Caerdydd ac Aberhonddu. Yn raddedig o brifysgolion Caerwysg a Morgannwg, mae’n briod a chanddi ddau fab. Wedi gyrfa ym myd marchnata a rheoli, daeth yn gyfreithiwr, gan arwain adrannau eiddo.

Bu’n ymddiriedolwraig i sawl prosiect plant, ac mae wedi gwirfoddoli gyda grwpiau cymorth cymunedol. Mae hefyd wedi ysgrifennu i gyhoeddiadau amrywiol a hi oedd un o sylfaenwyr Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru.

Etholwyd Suzy am y tro cyntaf ym mis Mai 2011 a chafodd ei hailethol yn 2016. Hi yw Gweinidog Addysg a’r Gymraeg yr Wrthblaid a’r llefarydd ar gyfer Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae’n gwasanaethu fel Comisiynydd ar gyfer Senedd Cymru hefyd.

Mae’n eistedd ar y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ynghyd â chadeirio’r Grŵp Trawsbleidiol ar Dwristiaeth.

Mae Suzy wedi ysgrifennu i sawl cyhoeddiad yn y gorffennol gan gynnwys y Sefydliad Materion Cymreig, Brexit Central, y Ganolfan Astudiaethau Cymreig, a Conservative Home ac wedi siarad ar baneli’r Gymdeithas Diwygio Etholiadol a Grŵp Diwygio’r Ceidwadwyr.